การเรียนการสอนโดยการบริการสังคม ในหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (Service Learning in the Library and Information Science Curriculum)

Main Article Content

ปราณี อัศวภูษิตกุล

Abstract

บทคัดย่อ บทความนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมในต่างประเทศเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม ในหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ดังนี้ 1) คำจำกัดความของการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม 2) องค์ประกอบสำคัญของการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม 3) พัฒนาการของการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม 4) พัฒนาการของการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม ในหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 5) การประเมินผลการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม  6) การวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการนำมาปรับใช้ตามความเหมาะสมกับบริบทของการเรียนการสอนหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทยหรือการทำวิจัยในประเด็นนี้ต่อไป Abstract This study reviewed several foreign literatures which are related to service learning in the library and information science curriculum. The topics includes a definition of service learning, essential elements of service learning, development of service learning, development of service learning in the library and information science curriculum, assessing service learning and analyzing literatures associated to the library and information science curriculum. The fundamental knowledge obtained from the reviews can be appropriately applied to the library and information science curriculum in Thailand or any other future studies.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
อัศวภูษิตกุล ป. (2019). การเรียนการสอนโดยการบริการสังคม ในหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (Service Learning in the Library and Information Science Curriculum). บรรณศาสตร์ มศว, 12(1), 98–111. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/11532
Section
Academic Articles