พฤติกรรมการอ่านนิยายภาพของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

Main Article Content

ปภัสรา สามารถ

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการอ่านนิยายภาพของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ในด้านเหตุผลที่อ่าน วิธีการได้นิยายภาพมาอ่าน ภาษา เนื้อหา ประเภทของนิยายภาพที่อ่าน สถานที่ และเวลาที่อ่าน ใช้วิธีวิจัยเชิงสำรวจ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา 2559 ที่อ่านนิยายภาพ โดยใช้การสุ่มแบบโควตา จำนวนรวม 60 คน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ส่วนใหญ่อ่านนิยายภาพประเภทนวนิยายวิทยาศาสตร์ เรื่อง “สารานุกรมความรู้วิทยาศาสตร์ ชุด Why?” มากที่สุด มีเนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี นิยายภาพที่อ่านเป็นภาษาไทย อ่านนิยายภาพเพราะมีเนื้อหาน่าสนใจ วิธีการได้นิยายภาพมาอ่าน คือ การซื้อและการยืมจากห้องสมุดโรงเรียน สถานที่อ่าน คือ ที่บ้านและห้องสมุดโรงเรียน เวลาที่อ่านนิยายภาพ คือ ในวันที่เรียนช่วงพักกลางวัน และใช้ระยะเวลาในการอ่าน 6–10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ Abstract The study was aimed at studying behavior of graphic novel reading in Chulalongkorn University Demonstration Elementary School students, in terms of, reason to read, acquiring methods, language, contents, type of books, place and time of reading. This study was a survey research, using semi-structured interview. The data were collected from 60 Chulalongkorn University Demonstration Elementary School’s students. The finding indicates that most students read science fiction series and the most read title is Why? (Science Encyclopedia for Children). Most students read graphic novels in science, mathematics and technology, and those in Thai language. Most of them indicate that they read because of interesting content. Most students buy books from the bookstore and borrow from the school library. The majorly of students read during the lunch break at the school and read 6–10 hours/week. คำสำคัญ: นิยายภาพ พฤติกรรมการอ่าน นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม   Keywords: Graphic novel, Reading behavior, Elementary student, Chulalongkorn University Demonstration Elementary School

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สามารถ ป. (2019). พฤติกรรมการอ่านนิยายภาพของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม. บรรณศาสตร์ มศว, 11(2), 122–134. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/10913
Section
Research Articles