การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้งานด้านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ของชุมชนออนไลน์ “เดบคลับคอนซูเมอร์ไทย”

Main Article Content

ณัฐวรรษ ชุ่มฉิมพลี

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาลักษณะเฉพาะของชุมชนออนไลน์เดบคลับคอนซูเมอร์ไทย 2) สำรวจพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ใช้งานชุมชนออนไลน์เดบคลับคอนซูเมอร์ไทย และ 3) ศึกษาการรับรู้ของผู้ใช้งานชุมชนออนไลน์เดบคลับคอนซูเมอร์ไทยด้านประโยชน์ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสานด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและวิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ใช้งานในชุมชนออนไลน์ระหว่าง เดือนกันยายน ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ที่เต็มใจเข้าร่วมศึกษาจำนวน 92 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามออนไลน์ และแบบสัมภาษณ์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า 1) ลักษณะเฉพาะของชุมชนออนไลน์เดบคลับคอนซูเมอร์ไทย เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่เกิดจากการรวมตัวของผู้ที่ประสบปัญหาหนี้บัตรเครดิต เพื่อที่จะเข้ามาถ่ายทอดแบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ร่วมกัน โดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลผ่านการใช้นามแฝง 2) พฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ใช้งานชุมชนออนไลน์เดบคลับคอนซูเมอร์ไทย คือ ศึกษาข้อมูลปัญหาหนี้บัตรเครดิตและแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้กับผู้ที่มีประสบการณ์ตรง  3) การรับรู้ของผู้ใช้งานชุมชนออนไลน์เดบคลับคอนซูเมอร์ไทยด้านการใช้ประโยชน์ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ( = 3.92, SD = 0.793)     Abstract The purpose of this study was to 1) A study the characteristics of the online community Debt club consumer Thai. 2) Explore the online community learning behavior of Debt club consumer Thai. 3) A study the perception of online community Debt club consumer Thai, the benefits of learning exchange. The research method uses mixed methods research by qualitative research method and quantitative research method. The research sample was an online community user between September and November 2016. The tools used to collect data are online questionnaires and interviews form the results of the study revealed that. 1) Characteristics of the online community. It is a source of information gathered from the credit card debt. In order to share knowledge sharing experience sharing. By not disclosing personal information through the use of aliases. 2) Behavioral Learning Sharing of Online Community Users. Study credit card debt problems and exchange knowledge with those who have direct experience. The need to access the online community to study the most information. The reason for accessing the online community is the problem with most credit cards. 3) The perception of online community users. Debt club consumer Thai on the utilization of learning exchange is at a high level ( = 3.92, SD= 0.793) คำสำคัญ: ชุมชนออนไลน์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ความรู้ Keywords:      Online community, Knowledge sharing, Knowledge experience

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ชุ่มฉิมพลี ณ. (2019). การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้งานด้านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ของชุมชนออนไลน์ “เดบคลับคอนซูเมอร์ไทย”. บรรณศาสตร์ มศว, 11(2), 108–121. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/10912
Section
Research Articles