การศึกษาความสามารถในการเข้าถึงได้ทางเว็บของเว็บไซต์หอสมุดแห่งชาติโดยผู้พิการทางสายตา

Main Article Content

อัมพิกา นันทิกาญจนะ

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการเข้าถึงได้ทางเว็บของเว็บไซต์หอสมุดแห่งชาติโดยผู้พิการทางสายตา วิธีการวิจัยที่ใช้ คือ การวิจัยแบบผสมผสาน ซึ่งเป็นผู้พิการทางสายตา จำนวน 10 คน แบ่งออกเป็น ผู้พิการทางสายตาที่ตาบอดสนิท จำนวน 5 คน และผู้พิการทางสายตาที่ตาเลือนราง จำนวน 5 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้ผู้ใช้ทำงานที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 6 งานบนหน้าโฮมเพจของเว็บไซต์หอสมุดแห่งชาติ และคิดออกเสียงในระหว่างที่ทำงาน แล้วสัมภาษณ์ผู้ใช้หลังเสร็จสิ้นการทำงานที่ได้รับมอบหมาย  ผลการวิจัยที่สำคัญ มีดังนี้ 1) ผู้พิการทางสายตาส่วนใหญ่ ทำงานสำเร็จและไม่สำเร็จ จำนวน 3 งานเท่ากัน โดยงานที่ผู้พิการทางสายตาจำนวนมากที่สุดทำสำเร็จ คือ งานที่ 5 เข้าไปที่หน้าเว็บห้องสมุดดิจิทัล D-Library  ส่วนงานที่ผู้พิการทางสายตาทุกคนทำไม่สำเร็จ คือ งานที่ 6 สอบถามบรรณารักษ์จากหน้าเว็บไซต์ เช่น ปัญหาที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์ เป็นต้น 2) งานที่ผู้พิการทางสายตาใช้เวลามากที่สุด  คือ งานที่ 4 สืบค้นหนังสือจากชื่อเรื่อง “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” 3) ผู้พิการทางสายตาทุกคนประสบปัญหาเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าถึงได้ทางเว็บใน งานที่ 6 สอบถามบรรณารักษ์จากหน้าเว็บไซต์ เช่น ปัญหาที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์ เป็นต้น สำหรับงานที่ผู้พิการทางสายตาประสบปัญหาจำนวนมากที่สุด คือ งานที่ 3 สืบค้นหนังสือจากคำสำคัญ “คอมพิวเตอร์” 4) ผู้พิการทางสายตาประสบปัญหาตามแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้ทั้งหมด จำนวน 62 ครั้ง จำแนกออกเป็น ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานได้ จำนวน 28 ครั้ง ปัญหาเกี่ยวกับการเข้าใจได้ จำนวน 22 ครั้ง ปัญหาเกี่ยวกับการรับรู้ได้ จำนวน 11 ครั้ง และปัญหาเกี่ยวกับการรองรับเทคโนโลยีที่หลากหลาย จำนวน 1 ครั้ง   Abstract This research was aimed to study web accessibility of the National Library of Thailand (NLT) Website by the visually impaired. The research method uses mixed methods research. Ten participants were visually impaired, five were blinded and five were low-vision. The data were collected by asking the participants to finish six tasks on the homepage of the NLT Website and think aloud while working on the tasks. After each task was completed, an interview was conducted. Major findings are as follows: 1) The majority of the visually impaired could complete three equal tasks successfully and unsuccessfully. Most of them could be successful in Task 5 Get access to D-Library while all could not complete Task 6 Ask a librarian on the website (e.g. questions on website usage). 2) The task that took the longest time for the visually impaired to complete was Task 4 Search for a book by title: “Thai History” 3) All visually impaired encountered the web accessibility problems when trying to complete Task 6 Ask a librarian on the website (e.g. questions on website usage). In regard to the task with the most problems, it was Task 3 Search for a book by keyword: “Computer”. 4) According to Web Content Accessibility Guideline (WCAG), the visually impaired had a total of 62 problems: 28 were the problems of operability, 22 were the problems of understandability, 11 were the problems of perceivability, and the other one was the problem of robustness.   คำสำคัญ: ความสามารถในการเข้าถึงได้ทางเว็บ การออกแบบเว็บไซต์  หอสมุดแห่งชาติ  ผู้พิการทางสายตา Keywords: Web accessibility, Web design, National Library of Thailand, Visually impaired

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
นันทิกาญจนะ อ. (2019). การศึกษาความสามารถในการเข้าถึงได้ทางเว็บของเว็บไซต์หอสมุดแห่งชาติโดยผู้พิการทางสายตา. บรรณศาสตร์ มศว, 11(2), 64–79. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/10909
Section
Research Articles