ความหมาย คุณลักษณะ และการบริการของห้องสมุด 4.0 ในประเทศไทย: การวิจัยเชิงคุณภาพ

Main Article Content

มัทนา บุญประเสริฐ

Abstract

บทคัดย่อ ความท้าทายของห้องสมุดกับนโยบายทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ของรัฐบาลที่เรียกว่า ประเทศไทย 4.0 ประกอบไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ สภาพสังคมยุคดิจิทัล และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ห้องสมุด 4.0 เป็นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยในการขับเคลื่อนการให้บริการ เพื่อสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเว็บ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหมาย คุณลักษณะ และการบริการของห้องสมุด 4.0 ด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 5 คน ซึ่งคัดเลือกโดย การเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ห้องสมุด 4.0 เป็นแนวคิดของห้องสมุดในยุคปัจจุบันที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลและนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล ซึ่งมี 2 มุมมอง ในแง่เทคโนโลยี และ แง่มนุษย์ การบริการห้องสมุด 4.0 ประกอบด้วย 5 คุณลักษณะ ได้แก่ ห้องสมุดสำหรับทุกคน พื้นที่การเรียนรู้และทำงานร่วมกัน ห้องสมุดอัจฉริยะ ห้องสมุดสวยงามและทันสมัย และบุคลากรมีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง   Abstract Libraries have been challenged by the new economic policy known as Thailand 4.0, the emergence of creativity, digitalization and new technologies. Library 4.0 is innovation-driven, emulates the new economic model and new versions of web technology. The purposes of this study are to define the meaning, characteristics and services of Library 4.0 through the qualitative method. The data was collected from five key informants, ICT and library science specialists, selected by purposive sampling. Semi-structured interviews collected data and were summarized by content analysis. The results revealed that Library 4.0 is a new concept of library in accordance with digital technology and Thailand 4.0 policy. There are two aspects, humanity and technology. The characteristics of Library 4.0 include libraries for all, co-learning and working spaces, intelligent libraries, modern and stylish libraries with advance digital technology skilled personnel.   คำสำคัญ:       ห้องสมุด 4.0 ประเทศไทย 4.0 การบริการห้องสมุด Keywords: Library 4.0, Thailand 4.0, Library services

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
บุญประเสริฐ ม. (2019). ความหมาย คุณลักษณะ และการบริการของห้องสมุด 4.0 ในประเทศไทย: การวิจัยเชิงคุณภาพ. บรรณศาสตร์ มศว, 11(2), 17–33. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/10906
Section
Research Articles