ความดีเป็นสิ่งที่มั่นคงและยั่งยืน: นวนิยายแปลจีน พระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี* Goodness is Enduring Sustainability: Chinese translated Novels by Her Royal Highness Princess Mahachakri Sirindhon*

Authors

  • ณัฐปภัสร์ ชาญนนทวัฒน์
  • สุภัค มหาวรากร
  • ธเนศ เวศร์ภาดา

Abstract

บทคัดย่อบทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะเด่นด้านแนวคิด เรื่องความดีเป็นสิ่งที่มั่นคงและยั่งยืนใน นวนิยายแปลจีน พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 5เรื่อง ได้แก่เรื่อง ผีเสื้อ (2552) เมฆเหินน้ำไหล(2555) หมู่บ้านเล็กตระกูลเป้า (2555) นารีนครา(2555) และ ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน (2557) ผลการศึกษาพบว่านวนิยายแปลจีน พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีเนื้อหาจรรโลงใจ สะท้อนให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมตามกาลเวลา สิ่งที่ยังคงอยู่ในทุกยุคสมัยคือ ความดี นวนิยายทุกเรื่องแสดงให้เห็นคุณค่าของความดีที่อยู่ข้ามผ่านกาลเวลา ความดีจะทำให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข นอกจากนี้พระราชนิพนธ์ชุดนวนิยายแปลจีนนี้แสดงถึงพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเลือกสรรนวนิยายอันเป็นสื่อกลางนำเสนอแนวคิดสำคัญที่สร้างประโยชน์แก่ปวงชนชาวไทย สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของความดี สร้างความศรัทธาในการทำความดีและเป็นกำลังใจให้ผู้ทำความดีต่อไปคำสำคัญ : นวนิยายแปลจีน / สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / แนวคิดAbstractThe objective of the study was to examinethe uniqueness of thoughts from the Chinesetranslated Novels called Goodness is EnduringSustainability by Her Royal Highness PrincessMahachakri Sirindhon, which include “Peeseua”“Makhernnamlai”, “Moo banlekdragoonpao” ,“Nareenakara” and “Dalorgannanan kaenai”. Thefindings indicated that the Chinese translatednovels by Her Royal Highness Princess MahachakriSirindhon is inspiring and reflect on the societychanges through times whilst the goodnessremained that same in all ages. This conceptappeared in every novel and showed that the valueof goodness stayed over time. Goodness makeshuman be able to stay together peacefully.Furthermore, this Chinese translated literacy shinedthe remarkable talent of Her Royal HighnessPrincess Mahachakri Sirindhon in her selection ofnovels which become a channel to present theimportant concepts that created the benefits forThai citizen, enhanced the awareness to creategood things and became the willpower for thosewho initiate good things in the society in thefuture.Keywords: Chinese translated novels / Her RoyalHighness Princess Mahachakri Sirindhon / concepts

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-01-01