รูปแบบการนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบิวตี้บล็อกเกอร์ยอดนิยม 4 อันดับแรกของไทยบนสื่อสังคมออนไลน์ Information Representation Format Of The Four Most Popular Beauty Bloggers in Thailand on Social Media

Authors

  • ณัฐนิชา ทองทวี
  • อรรถศิษฐ์ พัฒนะศิริ
  • มยุรี ศรีกุลวงศ์
  • อารีวรรณ สุขวิลัย

Abstract

บทคัดย่อปัจจุบันบล็อกเกอร์นิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นพื้นที่นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อจากการบริโภคสื่อโฆษณาแบบเดิมเป็นการหาข้อมูลตามที่บิวตี้บล็อกเกอร์แนะนำก่อนตัดสินใจซื้อแทน เพื่อให้เข้าใจรูปแบบการนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมมากที่สุด คณะผู้ศึกษาจึงศึกษารูปแบบการนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบิวตี้บล็อกเกอร์ยอดนิยม 4 อันดับแรกของไทยบนสื่อสังคมออนไลน์ โดยเก็บข้อมูลการโพสเฟซบุ๊ก ระหว่างวันที่ 1-21 กันยายน พ.ศ. 2560 โดยใช้เกณฑ์วิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 1.ช่วงเวลาการโพสต์ 2.ประเภทของเนื้อหา และ 3.เทคนิคการสื่อสังคมออนไลน์ จากนั้นเปรียบเทียบจำนวนไลก์ แชร์ และคอมเมนต์ของโพสต์บทความวิชาการนี้รายงานผลจากการศึกษาดังกล่าวพบว่าช่วงเวลาการโพสต์ แบ่งเป็นช่วงเวลากลางวัน46.52% ช่วงเวลากลางคืน 53.47% ประเภทของเนื้อหาเป็นโพสต์แบ่งเป็นโพสต์ที่เกี่ยวกับความงาม68.75% ไม่เกี่ยวกับความงาม 31.25% เทคนิคที่ใช้แบ่งเป็น 7 เกณฑ์ดังนี้ การใช้ลิงก์ การถ่ายทอดสดรูปภาพ คลิปวิดีโอ ข้อความภาษาไทย ข้อความภาษาอังกฤษ และข้อความอิโมจิ โดยสรุปช่วงเวลาในการโพสต์ส่วนใหญ่เป็นช่วงเวลากลางคืน ประเภทเนื้อหาที่โพสต์เกี่ยวกับความงาม ใช้เทคนิคสื่อสังคมออนไลน์เป็นรูปภาพ คลิปวิดีโอ ลิงก์ และใช้คำบรรยายเป็นข้อความภาษาไทย ข้อความอิโมจิ และข้อความภาษาอังกฤษ ตามลำดับคำสำคัญ : บล็อกเกอร์ / รูปแบบการนำเสนอข้อมูล /สื่อสังคมออนไลน์ AbstractCurrently most of bloggers use socialmedia as product promotion channels resulting inbetter reach among them and their followers. Thisphenomenon gives rise in customer behaviour inthe process of making decision to buy shifting fromchecking traditional media to following beautybloggers’ recommendations. In order to understandthe information representation format that lead tohighest engagement, we studied the profiles andposts of the four most popular beauty bloggers inThailand on social media. Data were collectedduring September 1-24, 2017 using the followingdata analysis criteria, which are 1 ) posting period2) types of content and 3)social media techniques.After that the numbers of posts, shares andcomments of each post were compared. Resultsshow that the post period during daytime is46.52% whereas at night time is 53.47%. Thetypes of content were divided into two types: 1 )posts with beauty contents which is 68.75% and 2) posts with no beauty contents which is 31.25%.For social media techniques, they can be dividedinto 7 types including link, live, picture, video, Thaitext, English text, and emoji text. In conclusion,the study found that posts with highestengagement are posted at night with beautycontents, using techniques like picture, video, andlink, respectively and using subtitles in Thai text,emoji text, and English text respectively.Keywords : Blogger / Social Media / FacebookPage

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-01-01