เจตคติและแรงจูงใจของผู้เรียนในการใช้แอนิเมชันเพื่อการเรียนรู้ Attitudes and Motivations of Learners to Use Animation for Learning

Authors

  • สุวิช ถิระโคตร

Abstract

บทคัดย่อแอนิเมชันเป็นสื่อดิจิทัลที่มีความสามารถพิเศษเช่น จำลองเหตุการณ์ที่ยากและซับซ้อน กระตุ้นความสนใจได้ด้วยภาพและเสียงที่สมจริง เสริมทักษะฟังพูดอ่านและเขียนแก่ผู้เรียนได้ จึงทำให้นักการศึกษานำแอนิเมชันไปใช้เป็นสื่อการเรียน นอกจากนี้ นักวิจัยจำนวนมากศึกษาผลกระทบของการใช้แอนิเมชันในการให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา แต่ยังไม่ทราบชัดเจนว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ผู้เรียนเลือกใช้แอนิเมชันเพื่อการเรียนรู้ งานวิจัยนี้จึงศึกษาและเปรียบเทียบระดับเจตคติ(อิทธิพล และเหตุผล) ของผู้เรียนที่มีต่อสื่อแอนิเมชันและแรงจูงใจของผู้เรียนในการเลือกใช้แอนิเมชันเพื่อการเรียนรู้ของตนเอง โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนของโรงเรียนสาธิตฯ และนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 205 คน ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากนักเรียนและนิสิตที่มีประสบการณ์การใช้แอนิเมชันเพื่อการศึกษามาแล้ว เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่มีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาซเท่ากับ 0.93 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าทดสอบที ค่าทดสอบเอฟ และการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็นเพศหญิง เรียนอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปริญญาตรี และ 2 อันดับแรกของระดับเจตคติต่อสื่อแอนิเมชัน และแรงจูงใจในการใช้สื่อแอนิเมชันเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน มีดังนี้ (1) ความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อแอนิเมชัน ได้แก่ ความสนใจและความชอบส่วนตัว และลักษณะและรูปแบบการถ่ายทอดเนื้อหาของแอนิเมชัน (2) ความคิดเห็นด้านเหตุผลการใช้สื่อแอนิเมชัน ได้แก่ การรับรู้ได้ทั้งตาและหู และการมีสีสันที่สวยงาม ดึงดูดใจ และ (3) ความคิดเห็นด้านแรงจูงใจในการเลือกใช้สื่อแอนิเมชัน ประกอบด้วย การสร้างบรรยากาศการเรียนที่ผ่อนคลายและสนุกสนาน และการสร้างจินตนาการ ความคิดริเริ่ม นอกจากนี้ ผลการเปรียบเทียบ พบว่า เพศต่างกันมีอิทธิพล เหตุผล และแรงจูงใจในการใช้แอนิเมชันไม่แตกต่างกัน ในขณะที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นมีอิทธิพลและแรงจูงใจแตกต่างจากนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาปริญญาตรี นอกจากนี้ นักเรียนนักศึกษาที่มีระดับชั้นติดกันมีเหตุผลการใช้แอนิเมชันไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05คำสำคัญ: แอนิเมชันเพื่อการศึกษา / การ์ตูนแอนิเมชัน/ สื่อการเรียนรู้ AbstractAnimation is a digital medium with specialabilities such as simulating complicated situations,stimulating viewers’ interests with surreal imageand sound, and enhancing learners’ listening,speaking, reading, and writing skills. As a result,educators choose to use animation as learningmaterials. Numerous researchers have studied theeffects of animation on learners’ progress.However, it is not clearly known what factorsinfluence learners to use animation in their learningprocess. This paper studies and compares learners’ attitudes—influences, reasons—towards, andmotives for using animation in the self-learningprocess. A questionnaire was developed andanswered by 205 students whom were purposivelysampled from Mahasarakham University and theUniversity’s Demonstration Schools. The Cronbach’salpha of the questionnaire was 0.93. The data wasanalyzed with frequency, percentage, mean,standard deviation, Student’s t-test, F-test, andpaired-sample test.The analysis showed that majority of theparticipants were female upper secondary anduniversity students. The two most impactfulattitudes and motives were (1: influences) personalpreferences, ways that the animation is portrayingthe content (2: reasons) eye and ear perceivability,colorful and attractive use of colors (3 : motives)relaxing and fun learning environment, imaginationand initiative promotion. Moreover, the analysisshowed that gender difference did not lead todifferences in influences, reasons, and motives forusing animation. However, students in primary andlower secondary schools had different influences,reasons, and motives than those at the uppersecondary and the university levels. In addition,the reasons for using animation from students inthe consecutive education levels did not differsignificantly at the statistical significance level of0.05.Keywords : Educational animation / Cartoonanimation / Learning media

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-01-01