ผลการใช้คอร์สแวร์แบบการใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อการเรียนรู้แบบ ยูบิควิตัสที่ส่งผลต่อการแก้ปัญหาและผลงานของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา

Authors

  • ธนะรัตน์ ธนากิจเจริญสุข
  • เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก

Abstract

ผลการใช้คอร์สแวร์แบบการใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อการเรียนรู้แบบ ยูบิควิตัสที่ส่งผลต่อการแก้ปัญหาและผลงานของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา Effects of Using problem-Based Learning Courseware for Ubiquitous Learning Upon Problem Solving and Products of Higher Education Studentsบทคัดย่อการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื ่อศึกษาและ พัฒนารูปแบบคอร์สแวร์แบบการใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อ การเรียนรู้แบบยูบิควิตัส เพื่อศึกษาผลการใช้คอร์สแวร์ แบบการใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสที่ ส่งผลต่อการแก้ปัญหาและผลงานของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษาและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของ นักศึกษาที่เรียนจากคอร์สแวร์แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื ่อการเรียนรู้แบบยูบิควิตัส กลุ ่มตัวอย ่างได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที2 สาขาเทคโนโลยี และสื่อสารการศึกษา มทร.ธัญบุรีจำนวน 35 คน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวิเคราะห์การเรียนรู้แบบยูบิควิตัสและการ เรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน รูปแบบคอร์สแวร์แบบการ ใช้ปัญหาเป็นฐานเพื ่อการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสที่ พัฒนาขึ้น แบบประเมินความสามารถแก้ปัญหา และ แบบประเมินผลงาน แบบประเมินรูปแบบคอร์สแวร์ แบบการใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อการเรียนรู้แบบยูบิควิตัส การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหา การ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค ่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ผลการพัฒนารูปแบบคอร์สแวร์แบบการใช้ ปัญหาเป็นฐานเพื่อการเรียนรู้แบบยูบิควิตัส พบว่า รูปแบบคอร์สแวร์แบบการใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อการ เรียนรู้แบบยูบิควิตัสมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) คอร์สแวร์ มี 5 องค์ประกอบย่อย คือ ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ การเรียนการสอน ปฏิสัมพันธ์ และการ ประเมินผล 2)การเรียนรู้แบบยูบิควิตัส หรือ การเรียน การสอนแบบทุกที่ทุกเวลา มี 5 องค์ประกอบย ่อย คือ ผู้เรียน ผู้สอน การจัดการเรียนรู้เครื่องมือ และ บริบท 3) การใช้ปัญหาเป็นฐาน มี 6 กระบวนการ ได้แก่ กําหนดปัญหา ทําความเข้าใจกับปัญหา ดําเนิน การศึกษาค้นคว้า สังเคราะห์ความรู้ สรุปและประเมิน ค่าของคําตอบ นําเสนอและประเมินผลงาน 4) การ แก้ปัญหาและผลงาน 2. ผลการใช้คอร์สแวร์แบบการใช้ปัญหาเป็น ฐานเพื่อการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสที ่ส่งผลต ่อการ แก้ปัญหาและผลงานของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา พบว่า นักศึกษาที่เรียนจาก คอร์สแวร์แบบแก้ปัญหาเป็น ฐานเพื ่อการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสฯ ที ่พัฒนาขึ้น นักศึกษามีความสามารถในการแก้ปัญหาโดยรวมอยู่ใน ระดับดี (xˉ = 3.18, S.D. = .68) และผลงานโดยรวม ของนักศึกษาอยู่ในระดับดี (ˉx = 3.24, S.D. = .19) 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่ เรียนจากคอร์สแวร์แบบการใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อการ เรียนรู้แบบยูบิควิตัสที่ส่งผลต่อการแก้ปัญหาและผลงาน ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา พบว ่า ผู้เรียนมีความพึง พอใจที่มีต่อคอร์สแวร์แบบการใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อการ เรียนรู้แบบยูบิควิตัสที่ส่งผลต่อการแก้ปัญหาและผลงาน ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (xˉ = 4.11, S.D. = .53)คำสำคัญ : คอร์สแวร์ / การใช้ปัญหาเป็นฐาน / การ เรียนรู้แบบยูบิควิตัส / การแก้ปัญหา AbstractThe purposes of this research were to study and to develop the problem-based learning courseware model for ubiquitous learning, to study the effects of the problem- based learning courseware for ubiquitous learning upon problem solving and products of higher education students and to study students’ satisfaction toward learning from the problem-based learning courseware for ubiquitous learning. The samples were 35 2rd year undergraduate students chosen by stratified random sampling. The research data were collected by analysis form, PBL ubiquitous learning model, model evaluation form, problem solving ability test, products evaluation test analyzed by content analysis, percentage, mean, standard deviation The findings were as followed : 1. Problem- Based Learning courseware model for ubiquitous learning were 4 components 1)courseware was consisted of 5 subcomponents : software, hardware, instruction, interactive and evaluation. 2) ubiquitous learning was consisted of 5 sub-components: learner, instructor, learning management, tools and context. 3) problem based learning was consisted of 6 steps : problem scenario, identify facts, generate hypotheses, knowledge synthesis, summary and valuation and present and evaluation. 4) problem solving and products. 2.Effects of PBL courseware for ubiquitous learning to undergraduate students were revealed that : the students who learned from PBL courseware for ubiquitous learning had problem solving score at high level (ˉx = 3.18, S. D. = .68) and products’ score at high level (xˉ = 3.24, S.D. = .19) 3. The satisfaction of students to PBL courseware for ubiquitous learning at good level. (xˉ = 4.11, S.D. = .53)Keywords : courseware / problem based learning / ubiquitous learning / problem solving

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-01-01