สิงหไกรภพ Lion Heart Chronicle: การสร้างเนื้อหาแอคชัน แฟนตาซี (Action-Fantasy) ในรูปแบบการ์ตูนญี่ปุ่น*

Authors

  • นนท์กมล ลิ้มธนะกุล
  • นิธิอร พรอำไพสกุล

Abstract

สิงหไกรภพ Lion Heart Chronicle: การสร้างเนื้อหาแอคชัน แฟนตาซี (Action-Fantasy) ในรูปแบบการ์ตูนญี่ปุ่น* Singhakraiphop Lion Heart Chronicle: Creating the action-fantasy content in the Japanese Manga style*บทคัดย่อ บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเนื้อหา แอคชันแฟนตาซี (Action-Fantasy) ของหนังสือการ์ตูน สิงหไกรภพ Lion Heart Chronicle ในรูปแบบการ์ตูน ญี่ปุ่น ผลการวิจัยพบว่าแอคชันแฟนตาซี (ActionFantasy) ของการ์ตูนสิงหไกรภพสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก ่ เนื้อหาแอคชันในการ์ตูนสิงหไกรภพ และเนื้อหาแฟนตาซีในการ์ตูนสิงหไกรภพ ด้านเนื้อหา แอคชันในการ์ตูนสิงหไกรภพ ปรากฏผ่านการต่อสู้แบบ ตัวต่อตัว และการทำสงคราม ส่วนด้านเนื้อหาแฟนตาซี ในการ์ตูนสิงหไกรภพพบแฟนตาซีด้านตัวละคร และ แฟนตาซีด้านของวิเศษ ได้แก่ ต้นสรรพยา และดาบ เพชรเจ็ดสี แอคชันแฟนตาซี (Action-Fantasy) ของ หนังสือการ์ตูนสิงหไกรภพ Lion Heart Chronicle แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานระหว่างนิทานคำกลอน ของไทยกับรูปแบบการนำเสนอของการ์ตูนของญี่ปุ่น คำสำคัญ : สิงหไกรภพ / การ์ตูนญี่ปุ่น / แอคชัน / แฟนตาซีAbstractThis research papers aims to study the action- fantasy content of the comic book Singhakraiphop Lion Heart Chronicle which is in the Japanese Manga style. The results of the study show that the action- fantasy content in Singhakraiphop can be divided into the two aspects of action content and fantasy content. The action content of Singhakraiphop is seen through one-onone fighting and war whereas the fantasy content is found in the cartoon characters and magic objects including the Sapphaya plant and the seven-colour sword. The action-fantasy content in Singhakraiphop Lion Heart Chronicle demonstrates the hybridization of Thai narrative poetry and Japanese Manga.Keywords: Singha Krai Phob/ Japanese Manga/ Action/ Fantasy

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-01-01