การศึกษาสภาวการณ์ปัจจุบันทุนมนุษย์ด้านสมรรถนะของพนักงานในธุรกิจโรงแรมจังหวัดจันทบุรี เพื่อรองรองรับมาตรฐานวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน

Authors

  • สิทธิชัย ศรีเจริญประมง
  • นภดล แสงแข
  • ฤดีวรรณ ยิ่งยง
  • ภานิตา โพธิ์แก้ว

Abstract

การศึกษาสภาวการณ์ปัจจุบันทุนมนุษย์ด้านสมรรถนะของพนักงานในธุรกิจโรงแรมจังหวัดจันทบุรี เพื่อรองรองรับมาตรฐานวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน Identifying the Current Situation of Human Capital Competency of Hotel Employees in Chanthaburi Province based on ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals (MRA) บทคัดย่องานวิจัยเรื่อง “การศึกษาสภาวการณ์ปัจจุบันทุนมนุษย์ด้านสมรรถนะของพนักงานในธุรกิจโรงแรมจังหวัดจันทบุรี เพื่อรองรองรับมาตรฐานวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการรับรู้ทุนมนุษย์ของพนักงานในธุรกิจโรงแรมจังหวัดจันทบุรี เพื่อรองรองรับมาตรฐานวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน และ 2) เพื่อเสนอสภาวการณ์ปัจจุบันทุนมนุษย์ของพนักงานในธุรกิจโรงแรมจังหวัดจันทบุรี เพื่อรองรองรับมาตรฐานวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน โดยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประเมินการรับรู้ทุนมนุษย์ของพนักงานในธุรกิจโรงแรมจังหวัดจันทบุรี เพื่อรองรองรับมาตรฐานวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน ในมุมมองของผู้ใช้บริการสัญชาติไทย จำนวน 400 คน และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้ประกอบการ และหัวหน้างานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดจันทบุรี จำนวน 12 คน ร่วมกันวิเคราะห์สภาวการณ์ปัจจุบันทุนมนุษย์ของพนักงานในธุรกิจโรงแรมจังหวัดจันทบุรี เพื่อรองรับมาตรฐานวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน ผลการวิจัย พบว่า สภาวการณ์ปัจจุบันทุนมนุษย์ด้านสมรรถนะของพนักงานในธุรกิจโรงแรมจังหวัดจันทบุรี เพื่อรองรับมาตรฐานวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน ของทั้ง 4 แผนก ได้แก่ แผนกส่วนหน้า แผนกแม่บ้าน แผนกการผลิตอาหาร และแผนกอาหารและเครื่องดื่ม มีสมรรถนะของพนักงานในทุกแผนกอยู่ใน “ระดับมาก” ซึ่งสอดคล้องกับผลการสนทนากลุ่มของผู้ประกอบการ และหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ว่า สมรรถนะการทำงานของพนักงานมีความสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียนในบางประเด็นอยู่แล้ว ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดจันทบุรีมีความพยายามที่จะพัฒนาสมรรถนะการทำงานของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีความเชี่ยวชาญ และสามารถปฏิบัติงานได้ตามสมรรถนะการทำงานตามมาตรฐานที่ทางโรงแรมกำหนดอย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการมองว่าสมรรถนะตามหน้าที่ (Functional Competency) เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้น โดยเน้นบริการที่เป็นรูปแบบเฉพาะของการบริการที่เป็นกันเอง และมีความอบอุ่น ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของธุรกิจโรงแรมจังหวัดจันทบุรี เพื่อสร้างเสน่ห์ และความโดดเด่นในการบริการจากทุนมนุษย์ อันจะนำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และความได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจโรงแรมต่อไปคำสำคัญ: ทุนมนุษย์ / ธุรกิจโรงแรม / มาตรฐานวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน Abstract This research aims 1) to study human capital’s perception of hotel employees in Chanthaburi Province based on ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals (MRA), and 2) to propose human capital development guideline of hotel employees in Chanthaburi province based on MRA. The mixed method was used as research tools. The quantitative research methodology was used in this analysis of capital’s perception of hotel employees in Chanthaburi Province based on MRA by 400 Thai customers. The qualitative research methodology was used for analyzing the current situation of human capital competency of Hotel Employees in Chanthaburi Province based on MRA by focus group discussion the 12 hotels’ entrepreneurs and human resources managers. The results revealed the significant issue that the current situations of human capital competency of hotel employees in Chanthaburi province based on MRA of 4 departments; Front Office, House Keeping, Food Production, and Food and Beverage Service had the overall level of human capital competency was rank in the high level. Moreover, the entrepreneurs and human resources managers summarized that human capital competency of Hotel Employees is in line with MRA. The hotel business in Chanthaburi is constantly striving to improve the performance of its employees to provide expertise and have ability to work according to the hotels’ performance standards. However, the entrepreneurs and human resources managers realized that the functional competency is the most important thing to improve employee performance and help employees in doing their work more efficiently. All employees should have knowledge, understanding their job details, and have creativity. To access the MRA will be important topic in the future, but at present, hotel in Chanthaburi should consider the service under the concept of “friendly and warm service” which is the identity of hotel in Chanthaburi to create a charm and differentiation in service from human capital. This will lead to the business competitive advantage. Keywords: Human Capital / Hotel Business / The ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-01-01