การประมาณการต้นทุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเนื้อหาบทเรียนออนไลน์ สําหรับเด็กผิดปกติ โดยวิธีแบบจําลอง COCOMO - II ร่วมกับวิธีการ ของ Web Model

Authors

  • ขวัญชนก ธรณธรรมกุล
  • ปิติพัฒน์ เจิมบุญธนะพงศ์

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบวิธีการที่มีผลต่อการประมาณการต้นทุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเนื้อหาบทเรียนออนไลน์ สํา หรับเด็กผิดปกติ โดยวิธีแบบจํา ลอง COCOMO-II ร่วมกับวิธีการของ Web Model และการอาศัยประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ต้นทุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อความถูกต้องใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดในการประมาณการ โดยทํา การเก็บข้อมูลจากหน่วยงานหรือบริษัทที่ผลิตเนื้อหาบทเรียนออนไลน์ ด้วยการสัมภาษณ์การทํา งานของนักวิเคราะห์และออกแบบเนื้อหา เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาเนื้อหาบทเรียนออนไลน์จากรายวิชาจํา นวน 9 รายวิชาของโรงเรียนศรีสังวาล และได้นําตัวอย่างรายวิชาจํา นวน 5 วิชา มาทดสอบกับแบบจํา ลองนี้ผลการวิจัยพบว่าการประมาณการต้นทุนค่าใช้จ่ายด้วยแบบจํา ลอง COCOMO-II ร่วมกับวิธีการของ Web Model มีค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยสัมบูรณ์ เท่ากับ 16.86% และวิธีการอาศัยประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ มีค่าเท่ากับ 83.28% สรุปได้ว่าการประมาณการต้นทุนค่าใช้จ่ายด้วยแบบจํา ลอง COCOMO-II ร่วมกับวิธีการของ Web Model มีความเหมาะสมในการประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการพัฒนาเนื้อหาบทเรียนออนไลน์สํา หรับเด็กผิดปกติมากกว่าการประมาณการด้วยประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญคําสําคัญ : การประมาณการต้นทุน / การพัฒนาเนื้อหาบทเรียนออนไลน์ / เด็กผิดปกต / วิธีแบบจํา ลอง COCOMO / Web ModelThe purpose of this research is to compare the cost estimation methods of e-learning development for abnormal child between the developed model (COCOMO-II model with web model) and the expert’s cost analysis. The data was collected by interviewing of the analysts and web designers of the organizations and companies which produce the e-learning. The samples used for cost analysis were chosen from five out of nine e-learning subjects of Srisangwal school. The result shown that the cost estimation using COCOMO-II model with web model has 16.86 percentage of absolute average deviation while the expert’s analysis has 83.28 percentage of absolute average deviation. The conclusion is the cost estimation using COCOMO-II model with web model is suitable for estimating the budget and expenditure than expert’s analysis method.Keywords: Cost Estimation / Developing E-Learning for Abnormal Students / COCOMO-II / Web Model

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads