การวิจัยและพัฒนาแอปพลิเคชันต้นแบบธุรกิจจัดหางานสำหรับผู้สูงอายุในเขต กรุงเทพมหานคร

Authors

  • ญาณิศา นุตลักษณ์
  • เสาวลักษณ์ พันธบุตร

Keywords:

ผู้สูงอายุ, แอปพลิเคชัน, ธุรกิจจัดหางาน, Elderly people, Application, Business employment

Abstract

Research and Development of a Prototype Application Business Employment for Elderly People in Bangkokบทคัดย่อ บทความนี้นำเสนอการวิจัยและพัฒนาแอปพลิเคชันต้นแบบธุรกิจจัดหางานสำหรับผู้สูงอายุในเขต กรุงเทพมหานครเพื่อมุ่งหวังให้ผู้สูงอายุได้ใช้จัดหางานและสามารถสร้างรายได้และเป็นช่องทางที่ช่วยให้ผู้สูงอายุ ได้แสดงศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่และได้ทำในสิ่งที่ตนเองถนัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความต้องการ แอปพลิเคชันต้นแบบจัดหางานสำหรับผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันต้นแบบ จัดหางานสำหรับผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 50-65 ปี อาศัยอยู่ในเขต กรุงเทพมหานคร จำนวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แอปพลิเคชันต้นแบบจัดหางานสำหรับผู้สูงอายุ ที่พัฒนาขึ้นโดยได้รับการประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ และการใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ ในการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง ผลการประเมินความพึงพอใจในแอปพลิเคชันต้นแบบจัดหางานสำหรับผู้สูงอายุด้านเนื้อหาที่ผู้สูง อายุให้ความสนใจเป็น 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 มีการใช้ภาษาที่ง่ายต่อความเข้าใจ อันดับที่ 2 มีเนื้อหาเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย อันดับที่ 3 สองหัวข้อ ได้แก่ การแบ่งหมวดหมู่ของข้อมูลสมัครงานชัดเจน และมีความเหมาะสมของปริมาณเนื้อหาในแต่ละหน้า และจากข้อมูลความพึงพอใจด้านการออกแบบ แอปพลิเคชันต้นแบบจัดหางานสำหรับผู้สูงอายุให้ความสนใจเป็น 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 ปุ่มกดสีฟ้า พร้อมข้อความ ทำให้ผู้ใช้งานเข้าใจได้ง่าย อันดับที่ 2 สองหัวข้อได้แก่ ผู้ใช้งาน กดปุ่มสีฟ้า หรือไอคอนสีส้ม เข้าใจได้ชัดเจนถึงเนื้อหาที่ปรากฏขึ้นมาตรงกับปุ่มหรือไอคอนที่กดโดน และการใช้สีพื้นหลังเป็นสีขาว ง่ายต่อการอ่าน อันดับที่ 3 ไอคอนสีส้มด้านล่าง ชัดเจนและใช้งานง่าย ผลการประเมินประสิทธิภาพด้านสมรรถนะการใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญของแอปพลิเคชันต้นแบบจัดหางานสำหรับผู้สูงอายุชี้ให้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดกับประสิทธิภาพด้านสมรรถนะ การใช้งานและด้านสุนทรียะในการออกแบบของแอปพลิเคชันต้นแบบจัดหางานสำหรับผู้สูงอายุ คำสำคัญ: ผู้สูงอายุ / แอปพลิเคชัน / ธุรกิจจัดหางานAbstract This article is related to research and development of a prototype application business employment for elderly people in Bangkok strived to elderly people can find a job, generate income and show their potentiality. The objectives of this research were 1) To study the demand of a prototype application business employment for elderly people in Bangkok. 2) To develop a prototype application business employment for elderly people. The sample group in this study was 100 elderly people aged 50-65 years old who live in Bangkok. The research instruments were a prototype application business employment for elderly people evaluated by expert evaluation and satisfaction surveys. Satisfaction results in a prototype application business employment for elderly people had top 3 matters as follows: No. 1 a language is easy to understand, no. 2 appropriate content for the target group and no. 3 there were 2 topics such as the job's categorization is clear and appropriate for the amount of content on each page. From the satisfaction results towards design of a prototype application business employment for elderly people 3 had top 3 matters as follows: No.1 The blue button with text is easy to understand, no.2 there were 2 topics When a user presses the blue button or the orange icon that understands the content that appears on the button or icon that is pressed obviously and the white background is readable and no.3 the orange icon below is clear and easy to use. The results of the performance evaluation by the experts of a prototype application business employment for elderly people revealed that experts had satisfaction with the efficiency, performance, and aesthetic design of a prototype application business employment for elderly people at the highest level. Keywords: Elderly people / Application / Business employment

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2020-06-29