การวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมการใช้บริการธนาคารดิจิทัลสำหรับผู้สูงอายุ

Authors

  • วสุธร เตชวิทูล
  • นพดล อินทร์จันทร์

Keywords:

แพลตฟอร์ม, แอปพลิเคชัน, ธนาคาร, ดิจิทัล, ผู้สูงอายุ, Platform, Application, Banking, Digital, Elderly

Abstract

Digital Banking Stimulating Platform for Elderlyบทคัดย่อ การวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมการใช้บริการธนาคารดิจิทัลสำหรับผู้สูงอายุ มุ่งเน้นการลดปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้งานธนาคารดิจิทัลในผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์การใช้บริการเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันธนาคารดิจิทัลสำหรับผู้สูงอายุ และ 2) พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมการใช้บริการธนาคารดิจิทัลสำหรับผู้สูงอายุ  ขั้นตอนในการวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป ในประเทศไทย จำนวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แพลตฟอร์มต้นแบบที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นโดยได้รับการประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ และแบบสอบถามความพึงพอใจในกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัยและพัฒนาในครั้งนี้ การใช้บริการเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันธนาคารดิจิทัลสำหรับผู้สูงอายุ  พบว่าจำนวนอุปกรณ์ดิจิทัลที่ใช้งานประจำอยู่ที่ 1 เครื่อง โดยประเภทของอุปกรณ์ดิจิทัลที่ใช้งานประจำ พบว่าอุปกรณ์ประเภทโทรศัพท์มือถือแบบหน้าจอสัมผัสเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานเยอะที่สุด ในขณะที่โทรศัพท์มือถือแบบปุ่มกดกลับเป็นอุปกรณ์ที่ถูกใช้งานน้อยที่สุด พบว่าความถี่ในการใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัลมีการใช้งานทุกวัน โดยจำนวนชั่วโมงที่ใช้สูงสุดอยุ่ที่ 3-4 ชั่วโมงต่อวัน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ลูกหลานเป็นผู้แก้ไขปัญหาในการใช้งานธนาคารดิจิทัล โดยมีปริมาณของแอปพลิเคชันธนาคารที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันมากที่สุดอยู่ที่ 1 แอปพลิเคชัน โดยพบว่าปัญหาความสะดวกสบายในการใช้งานปัญหาด้านความสวยงามทันสมัยในการออกแบบเป็น อุปสรรคหลักด้านการออกแบบในการเลือกใช้งานบริการทางการเงินของผู้สูงอายุ  และพบว่าปัญหาการ กดเข้าใช้งานผิดหน้า เนื่องจากปุ่มมีความซับซ้อนเป็นปัญหาที่พบบ่อยที่สุด โดยมีสิ่งที่ต้องการให้แอปพลิเคชัน ธนาคารปรับปรุง ได้แก่  ด้านขนาดของตัวอักษร และปุ่มในแอปพลิเคชัน ด้านภาษา และประโยคที่ใช้ใน แอปพลิเคชัน และด้านสีสันในแอปพลิเคชัน การพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมการใช้บริการธนาคารดิจิทัลสำหรับผู้สูงอายุ พบว่าการออกแบบจำเป็นต้องเลือกใช้ขนาดที่เหมาะสม โดยแนะนำให้ใช้ความสูง 90-270 pixel ในปุ่ม แนะนำให้ใช้ตัวอักษรในฟอนต์ “TH Baijam” ในขนาด 40-300 พอยต์ หรือ ความสูง 18-145 pixel และในด้านของการใช้สี แนะนำให้ใช้สีที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน เช่น พื้นหลังสีเทาอ่อนรหัส #F4F4F4 และปุ่มสีส้มไล่สีจากรหัส #EB6D01 ไปจนถึง #EB9600 คำสำคัญ : แพลตฟอร์ม / แอปพลิเคชัน / ธนาคาร / ดิจิทัล / ผู้สูงอายุAbstract Digital banking stimulating platform for elderly is focusing on reducing obstacle factors that may cause anxiety to the elderly while using digital banks. The objectives are 1) to analyze the usage of digital banks on website and application for elderly and 2) to develop the digital banking stimulating prototype platform for elderly. The sample of this research and development is 100 male and female elderlies as aged 50 years old and older in Thailand. The research tools are the prototype platform that the researcher has developed with performance evaluation by specialists and questionnaires to gather satisfaction data in samples. The results of this research and development found that the sample usually has one active digital device which is the smartphone with a touch screen in contrast with the mobile phone with a physical button. The frequency of digital device screen time is used every day in which the maximum usage hours are 3-4 hours per day. Found that most of the samples ask their children to help solve their problem while using digital banks which they have only 1 active financial application. Convenience and Modern design aesthetic are the key obstacles for elders to choosing the financial service and accessing the wrong page due to complicated buttons is the most frequent problem they are facing while font and buttons size, content writing and color in the application are the key needs for bank application to improve. The development of a digital banking stimulating platform for elderly found that suitable designs for the elderly help increase satisfaction for the elderly in all aspects when designs on the standard vertical proportion on a digital device. The recommendation on button is to use 90-270 pixels on height Use “TH Baijam” font on 40-300 points or 18-145 pixels on height and color need to have a clearly contrast such as light grey #F4F4F4 and orange gradient from #EB6D01 to #EB9600. Keywords : Platform / Application / Banking / Digital / Elderly

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2020-06-29