การศึกษาสื่อสุขภาพที่เผยแพร่โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านสื่อออนไลน์

Authors

  • กมลทิพย์ รัตนสุวรรณาชัย
  • ปรัชญา เปี่ยมการุณ
  • จารุวัส หนูทอง

Keywords:

สื่อสุขภาพ, การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม, ทฤษฎีการเล่าเรื่อง, Health media, Holistic health care, Narrative theory

Abstract

A Study of Health Media on Online Media in Thai Health Promotion Foundationบทคัดย่อ งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบท และองค์ประกอบของการเล่าเรื่อง ในการสื่อสารสุขภาพของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านสื่อออนไลน์ ประชากร คือ สื่อออนไลน์ที่ สสส. ใช้เป็นสื่อสุขภาพโดยผ่านทางยูทูป ช่อง SocialMarketingTH ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 ถึง ปัจจุบัน จำนวน 102 เรื่อง 1,742 ไฟล์ แบ่งเป็น 15 หมวดหมู่ ตามการจัดหมวดหมู่บนคลังความรู้ของ สสส. กลุ่มตัวอย่าง คือ สื่อออนไลน์ จากช่อง SocialMarketingTH ผ่านทางยูทูป หมวดละ 1 เรื่อง รวมจำนวน 15 เรื่อง โดยคัดเลือกจากสื่อออนไลน์เรื่องที่มีจำนวนผู้เข้าชมสูงที่สุดในแต่ละหมวด จากนั้น วิเคราะห์เนื้อหาสุขภาพ (Content  Analysis) ตามมิติการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 4 มิติ ได้แก่ ร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ และ การวิเคราะห์องค์ประกอบของการเล่าเรื่อง ตามทฤษฎีการเล่าเรื่อง (Narrative Theory) ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเล่าเรื่องที่สอดคล้องกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้ง 4 มิติ และให้ความสำคัญกับองค์ประกอบของการเล่าเรื่อง ซึ่งเป็นตัวละครหลักที่กระทำผิดและผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำความผิดนั้น มีการวิเคราะห์ความขัดแย้ง ทั้งความขัดแย้งภายในจิตใจ ความขัดแย้งระหว่างคนกับคน และความขัดแย้งภายนอก นอกจากนี้ ยังได้ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ตัวละคร ที่เน้นด้านครอบครัว ที่ทำให้เกิดผลที่ตามมาของการกระทำ โดยมีสัญลักษณ์พิเศษที่เป็นรูปภาพ ท่าทาง และการใช้เสียง เข้ามาเล่าเรื่อง ให้เกิดความน่าสนใจ คำสำคัญ: สื่อสุขภาพ / การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม / ทฤษฎีการเล่าเรื่องAbstract The objective of this research is to study the context and the elements of storytelling in communicating the health of the Thai Health Promotion Foundation (ThaiHealth) through online media. The population is the online media that the ThaiHealth uses as a health media through YouTube, SocialMarketingTH channel from 2012 to the present. In total of 102 stories, 1,742 files, divided into 15 categories according to the classification on the Resource Center of the ThaiHealth. The sample group is the online media from SocialMarketingTH channel via YouTube, 1 story in each category, totaling 15 stories, selected from online media with the highest number of views in each category. Then content analysis according to the dimensions of Holistic health care in 4 dimensions, including body, mind, society and spirit, and analyzing the elements of storytelling according to the Narrative Theory. The study found that the sample group telling stories consisted of 4 dimensions of holistic health care and giving importance to the elements of storytelling which is the main character who committed the crime and the consequences and the consequences of the offense with conflict analysis both conflicts within the mind, conflicts between people and people and external conflicts. Also giving importance to character analysis family-oriented causing the consequences of actions with special symbols that are images, voice to tell the story and make it interesting. Keywords: Health media / Holistic health care / Narrative theory

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2020-06-29