อิทธิพลของชื่อเสียงองค์กรต่อความพึงพอใจและความไว้วางใจในตลาดออนไลน์

Authors

  • กฤชณัท แสนทวี

Keywords:

ชื่อเสียงองค์กร, ตลาดออนไลน์, ความไว้วางใจ, ความพึงพอใจ, Corporate reputation, Online Marketing, Trust, Satisfaction

Abstract

The Influence of Corporate Reputation on Customer Satisfaction and Trust in Online Marketingบทคัดย่อ งานวิจัยนี้ ศึกษาอิทธิพลของชื่อเสียงองค์กรที่มีต่อความไว้วางใจและความความพึงพอใจในตลาดออนไลน์ของกลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม จำนวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า อิทธิพลของชื่อเสียงองค์กรต่อความพึงพอใจในตลาดออนไลน์ ประกอบด้วย 1) ควรเป็นองค์กรธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจอย่างจริงใจและมีความปรารถนาดี 2) ควรมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและธุรกิจ 3) องค์กรธุรกิจควรมีความรับผิดชอบต่อภาวะวิกฤตอย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุขึ้น ได้ร้อยละ 55.00 ส่วนอิทธิพลของชื่อเสียงองค์กรต่อความไว้วางใจในตลาดออนไลน์ ประกอบด้วย 1) องค์กรธุรกิจควรมีความรับผิดชอบต่อภาวะวิกฤตอย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุขึ้น 2) ควรเป็นองค์กรธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจอย่างจริงใจและมีความปรารถนาดี 3) ควรมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและธุรกิจ ได้ร้อยละ 59.00 โดยอิทธิพลของชื่อเสียงองค์กรต่อความพึงพอใจและความไว้วางใจในตลาดออนไลน์ ประกอบด้วย 1) องค์กรธุรกิจควรมีความรับผิดชอบต่อภาวะวิกฤตอย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุขึ้น 2) ควรเป็นองค์กรธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจอย่างจริงใจและมีความปรารถนาดี 3) ควรมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและธุรกิจ ได้ร้อยละ 59.00 คำสำคัญ: ชื่อเสียงองค์กร / ตลาดออนไลน์ / ความไว้วางใจ / ความพึงพอใจ Abstract This research studied influence of corporate reputation on satisfaction and trust in online markets of consumers in Bangkok. Data were collected from 400 samples that had been selected from a cluster sampling method. The data were then analyzed with statistic, sum, percentage, mean, standard deviation (SD), one-way analysis of variance (one-way ANOVA), and multiple regression analysis. The findings showed that corporate reputation factors that had influence on consumers’ satisfaction in online markets were 1) running business with sincerity and good intention, 2) quickly adapting to social and business changes, and 3) promptly taking responsibility and accountability when a crisis happens; these three factors can predict consumers’ satisfaction in online markets at 55.00 percent. In addition, corporate reputation factors that had influence on consumers’ trust in online markets were 1) promptly taking responsibility and accountability when a crisis happens, 2) running business with sincerity and good intention, and 3) quickly adapting to social and business changes; these three factors can predict consumers’ trust in online markets at 59.00 percent. Meanwhile, corporate reputation factors that had influence on consumers’ satisfaction and trust in online markets were 1) promptly taking responsibility and accountability when a crisis happens, 2) running business with sincerity and good intention, and 3) quickly adapting to social and business changes; these three factors can predict consumers’ satisfaction and trust in online markets at 59.00 percent. Keywords: Corporate reputation / Online Marketing / Trust / Satisfaction

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2020-06-29