วิธีวิทยาแบบชาติพันธุ์วรรณาดิจิทัล : วิธีการในการศึกษาพื้นที่เสมือน

Authors

  • เบญจรงค์ ถิระผลิกะ

Keywords:

วิธีวิทยา, ชาติพันธุ์วรรณาดิจิทัล, ชาติพันธุ์วรรณาแบบดั้งเดิม, พื้นที่เสมือน, methodology, ethnography, netnography, virtual space

Abstract

Netnography : Research Methodology in virtual spaceบทคัดย่อ วิธีวิทยาแบบชาติพันธุ์วรรณาดิจิทัลได้รับการพัฒนา ปรับปรุง ต่อยอดมาจากวิธีวิทยาแบบชาติพันธุ์วรรณาแบบดั้งเดิม โดยนักวิชาการและนักปราชญ์หลายท่าน หนึ่งในนั้นคือProfessor Robert V Kozinets ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้คิดค้นแนวคิดด้าน Netnography รวมทั้งเป็นนักวิชาการด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์และสาขาการตลาด ซึ่งใช้ศึกษา ความเชื่อ วัฒนธรรม ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และพฤติกรรมของสังคมขนาดเล็กที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมและการสังเกตการณ์ “ตามที่เป็นอยู่” แตกต่างกันตรงที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ภาคสนามที่หลากหลายเพิ่มขึ้นและมากขึ้น รวมทั้งมีความหลากหลายในการสื่อสาร สามารถการเชื่อมต่อการสื่อสารข้ามหลายรูปแบบ และเก็บข้อมูลได้อย่างถาวร และที่สำคัญผู้วิจัยมีหน้าที่ในการไม่รบกวนสนามวิจัย รวมทั้งการรักษาความลับของผู้ร่วมวิจัยผ่านจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดของการศึกษาผ่านวิธีวิทยาแบบชาติพันธุ์วรรณาดิจิทัล คำสำคัญ: วิธีวิทยา / ชาติพันธุ์วรรณาดิจิทัล / ชาติพันธุ์วรรณาแบบดั้งเดิม /  พื้นที่เสมือนAbstract Netnography has been developed and improved from traditional Ethnology methods by many scholars and scholars. One of them is Professor Robert V. Kozinets, who is recognized as the creator of the Netnography concept, as well as an academic on social networking and marketing, which studies the beliefs, culture, social interaction, and behavior of small societies that Involve different participation and observation, with access to more and more diverse areas of the field. Including a variety of communication Able to connect to communication across many forms and store data permanently and most importantly, the researcher must not disturb the research field because he wants to study "as it is", including the confidentiality of research participants through human research ethics. That is the most important issue of research through Netnography. Keywords: methodology / ethnography / netnography / virtual space

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2020-06-29