รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ

Authors

  • จุฑามาส ศรีชมพู
  • ชุลีวรรณ โชติวงษ์
  • ธีรวัช บุณยโสภณ
  • ปรีดา อัตวินิจตระการ

Keywords:

รูปแบบการพัฒนา, ศักยภาพผู้ประกอบการ, อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ, Development Model, Entrepreneurs Potential, Biochemical Industry

Abstract

The Potential Development Model of Entrepreneurs in Biochemical Industryบทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของศักยภาพผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ 2) เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ และ 3) เพื่อจัดทำคู่มือการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ การศึกษาครั้งนี้ใช้รูปแบบการศึกษาแบบผสมผสานเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เครื่องมือเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุมสนทนากลุ่ม เครื่องมือเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบสอบถาม ประชากรในการศึกษา ได้แก่ ผู้ประกอบการ ผู้บริหารและบุคลากรในอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ ด้านศักยภาพผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพมี  6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) สมรรถนะในงาน 2) การบริหารธุรกิจ 3) กฎหมายและจริยธรรม 4) การสร้างมูลค่าเพิ่ม 5) เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ 6) พลังขับเคลื่อน สำหรับด้านสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) คู่แข่งและซัพพลายเออร์ 2) พฤติกรรมผู้บริโภค และ 3) นโยบายภาครัฐ รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพได้รับมติเอกฉันท์จากผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมสนทนากลุ่มมาสร้างคู่มือการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพและคู่มือการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ ด้านความเหมาะสมของคู่มือสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพได้ คำสำคัญ : รูปแบบการพัฒนา / ศักยภาพผู้ประกอบการ / อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพAbstract The purposes of this research were: 1) to study the potential components of entrepreneurs in biochemical industry, 2) to design a potential development model of entrepreneurs in biochemical industry, and 3) to create a potential development manual of entrepreneurs in biochemical industry.    The study was integrated the method of qualitative and quantitative approaches. In-depth interview and focus group were used as qualitative tools, while questionnaires were used as quantitative ones. The population consisted of entrepreneurs, executives, personnel in biochemical industry, and agencies involved. The qualitative data were analyzed by using content analysis, and the quantitative data analysis was done by using statistic, frequency, mean, percentage, standard deviation, and factor analysis. The results revealed that, in the aspect of entrepreneur’s potential, the development model of entrepreneurs in biochemical industry are composed of six components which were: 1) job competency, 2) business administration, 3) laws and ethics, 4) value creation, 5) technology and innovation, and 6) dynamic. On the other hand, in terms of environment of biochemical industry, the model is composed of three components: 1) competitors and suppliers, 2) consumer behavior, and  3) government policy. Finally, the results obtained were used to create the potential development manual of entrepreneurs in biochemical industry. Keywords : Development Model / Entrepreneurs Potential / Biochemical Industry

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2020-06-29