กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

Authors

  • กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

Keywords:

กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

Abstract

กองบรรณาธิการวารสารวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม   ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (15) มกราคม -มิถุนายน 2563 VOLUME 8 NO.1 (15) JUNUARY-JUNE 2020   ที่ปรึกษา อธิการบดี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   บรรณาธิการบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล  อินทร์จันทร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม   บรรณาธิการ อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์  พันธบุตร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   ศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)   ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสถาน สำนักศิลปกรรม สาขาวิจิตรศิลป์   ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  วิรุฬห์รักษ์ ราชบัณฑิตสำนักศิลปกรรม ประเภทวิจิตรศิลป์ สาขานาฏกรรม   ศาสตราจารย์ ดร.วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม) มหาวิทยาลัยศิลปากร   ศาสตราจารย์ นาวาอากาศหญิงรัจนา  เครือแก้ว โรงเรียนนายเรืออากาศ   รองศาสตราจารย์กิติมา สุรสนธิ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัศมี บุญดาว คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   รองศาสตราจารย์ ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช .   รองศาสตราจารย์สมสุข  หินวิมาน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   รองศาสตราจารย์กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   รองศาสตราจารย์ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ ภาควิชาศิลปะการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์  สติมั่น ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ พีรพัชระ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  เทพสิงห์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมาภรณ์ ประพิศพงค์วานิช สาขาการออกแบบเครื่องประดับ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนัย  เรียบสกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโศก  ไทยจันทรารักษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพียรพิลาส พิริยาโภคานนท์ สาขาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา     ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   รองศาสตราจารย์สุภา  ปานเจริญ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   รองศาสตราจารย์พฤทธิ์  ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร   รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ขำเพชร คณะสังคมศาสตร์   รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์  กุลิสร์ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ มงคล คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไช คณะศิลปกรรมศาสตร์   ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ปรวัน  แพทยานนท์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐะณุพงศ์  ศรีกาฬสินธุ์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัค  มหาวรากร คณะมนุษยศาสตร์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา     ฝ่ายพิสูจน์อักษรและกองจัดการวารสาร อาจารย์ ดร.ปรวัน  แพทยานนท์ นายวรทัศน์  วัฒนชีวโนปกรณ์ นางสาวณัฏฐนันท์  สุวงศ์ษา นางสาวยลรดี  ฉัตรศิริเวช นายอลงกรณ์  อัมมวงศ์จิต นางสาวนามมจันท์ ยอแสงรัตน์​   การติดต่อกองบรรณาธิการ วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ (02) 259-2343 (คุณณัฏฐนันท์ สุวงศ์ษา) โทรสาร (02) 259-2344 E-mail : coscijournal@gmail.com   วารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (Thai Journals Online: ThaiJo) : https://www.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/about/index   COSCI SWU   การส่งบทความเพื่อพิจารณา สามารถดำเนินการดาวน์โหลดและ Submit ผ่านระบบฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ ที่เว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/about/index พิมพ์ที่ สาวิกา การพิมพ์ 10/40 ซอยโรงพยาบาล 3 ถนนจันทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตยานนาวา กทม. 10210

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2020-06-29