หลักการเบื้องต้นเฟสล็อกลูปสำหรับอินเวอร์เตอร์แบบต่อเข้ากริด

Authors

  • ชาญฤทธิ์ ธาราสันติสุข สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

Abstract

ABSTRACT This paper presents the theory, implementation, and application of a phase-locked loop (PLL) for single-phase and three-phase grid connected inverters. Phase-locked loop theory is described as block diagram to express its operation. The PI loop filter in the PLL system is designed using control system theory and then its simulation is implemented as a discrete-time model in Matlab/Simulink. The PI loop filter parameters are designed in this work using the initial condition parameters:  , hence . The phase-locked loop simulation results illustrate that the designed control system can perform effectively in respect to the performance criteria, i.e. . This paper is the first paper in a series of papers on the phase-locked loop. The two ongoing papers present single-phase and three-phase PLL systems that can be applied to a grid-connected inverter. Keyword: Phase –Locked Loop, PLL, Grid -connected inverterบทคัดย่อ บทความนี้นำเสนอทฤษฏี การสร้างและนำเฟสล็อกลูปมาใช้งานในอินเวอร์เตอร์แบบต่อเข้ากริดในระบบไฟฟ้าหนึ่งเฟสและสามเฟส ทฤษฏีเฟสล็อกลูปจะนำเสนอด้วยบล็อกไดอะแกรมเพื่ออธิบายการทำงาน การออกแบบตัวกรองแบบพีไอในระบบเฟสล็อกลูปด้วยทฤษฏีระบบควบคุม จากนั้นใช้การจำลองการทำงานเฟสล็อกลูปแบบ   ดิสครีตด้วยโปรแกรม Matlab/Simulink เพื่อยืนยันการทำงานของเฟสล็อกลูปด้วยค่าเริ่มต้น  มาออกแบบตัวกรองลูปแบบพีไอได้ค่า  จากผลจำลองการทำงานเฟสล็อกลูปสามารถทำงานได้โดยมีเกณฑ์การประเมินสมรรถนะจากพารามิเตอร์  ตามลำดับ บทความวิชาการนี้เป็นบทความแรกในชุดบทความเกี่ยวกับเฟสล็อกลูปโดยสองบทความที่จะนำเสนอต่อไปคือบทความเฟสล็อกลูปแบบหนึ่งเฟส และบทความเฟสล็อกลูปแบบสามเฟส ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานกับอินเวอร์เตอร์แบบต่อเข้ากริดได้ คำสำคัญ: เฟสล็อกลูป PLL อินเวอร์เตอร์แบบต่อเข้ากริด

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-12-29