การศึกษารถขนส่งวัสดุในโรงงาน

Authors

  • นิพนธ์ เรืองวิริยะนันท์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ถนนพหลโยธิน ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
  • มานะ ทะนะอ้น สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ถนนพหลโยธิน ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000

Abstract

This paper proposed the test automatic guide vehicle can be transported for the inventory of weigh 10 kilogram and delivery of all four stations. The remote control of radio signals are used in this investigation and car park waiting the tow truck of the tray. A car is used a programmable controllers with sensor control for guiding an automatic vehicle to run along line. The car runs with 1.447 kilometer speeds / hour. The size of the battery that uses in this experiment is 12 volts 45 ampere-hour. The charts of battery each time can use 4.40 long ago hour assemble with the circuit checks pressure level that battery pole warn that 11 volt. The car is able to transport the inventory in the area where can fix every straight the dot. After the car submitted completely materials and it will return to the parking area and wait (Home Position). When the car is called by users, the car mainly runs on delivery of new. Along the way, if there are any trammel pathway in front phase 40 cm wait until the bus stops, those obstacles are removed from passageway. This system shows that it is able to save energy in the battery. Therefore, the cost of a battery charger is just only 40 baht per day. Economic analysis shows significantly the automatic guide vehicle can be used to transport materials in factories and replace human labor.บทคัดย่อบทความนี้นำเสนอผลการทดสอบรถขนส่งวัสดุในโรงงานสามารถลากจูงรับและส่งวัสดุน้ำหนัก 10 กิโลกรัม วิ่งรับและส่งของทั้งหมด 4 สถานี ใช้รีโมทเพื่อส่งสัญญาณคลื่นวิทยุสั่งรถให้วิ่งจากจุดจอดรอออกไปลากจูงกระบะบรรทุกของ โดยใช้โปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์พร้อมอุปกรณ์เซ็นเซอร์ควบคุมการทำงานของรถขนส่งวัสดุในโรงงานวิ่งตามเส้น  ด้วยความเร็ว 1.447 กิโลเมตร/ชั่วโมง  ขนาดของแบตเตอรี่ที่ใช้ในการทดสอบ คือ 12 โวลต์ 45 แอมแปร์/ชั่วโมง  การชาร์ตแบตเตอรี่แต่ละครั้งใช้งานได้นาน  4.40 ชั่วโมง มีวงจรตรวจระดับแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วแบตเตอรี่  ให้ส่งสัญญาณเตือนที่ 11โวลต์ รถสามารถวิ่งส่งวัสดุ ในบริเวณที่กำหนดได้ตรงทุกจุด หลังจากส่งวัสดุเรียบร้อยแล้วจะวนกลับมาจุดจอดรอ (Home Position) เมื่อมีผู้เรียกใช้รถจึงจะวิ่งออกไปรับและส่งของใหม่ ระหว่างทางหากมีคนหรือสิ่งของกีดขวางแนวทางการเดินรถข้างหน้า ในระยะทาง 40 เซนติเมตร รถก็จะหยุดรอจนกว่าสิ่งกีดขวางเหล่านั้นถูกนำออกพ้นเส้นทางเดินรถ จึงจะสามารถวิ่งต่อไปได้ ทำให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าในแบตเตอรี่ได้ ในแต่ละวันจะชาร์จแบตเตอรี่ 1 ครั้ง เป็นเงิน 40 บาท จากการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์สามารถนำรถขนส่งวัสดุในโรงงานเข้ามาทดแทนแรงงานคนได้

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-07-16