การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่และเศรษฐกิจในสามเสนหลังการ สร้างพระราชวังดุสิต ทศวรรษ 2440-2450

Authors

  • อิทธิกร ทองแกมแก้ว

Abstract

บทความชิ้นนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับท้องที่สามเสนภายหลังการสร้างพระราชวังดุสิตในช่วงทศวรรษ 2440 ซึ่งทําให้พื้นที่ส ก้าวเข้าสู่ความเป็นเมืองสมัยใหม่ ข้อเสนอของบทความคือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขสําคัญสองประการ ประการแรกคือการปฏิรูปกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยทุนของรัฐ และอีกประการคือชาวจีนที่อพยพเข้ามาได้มีส่วนสําคัญต่อการพัฒนาและ เติบโตทางเศรษฐกิจของย่านสามเสนแทนที่กลุ่มคนชาวญวนที่เป็นเจ้าของพื้นที่ทางเศรษฐกิจดั้งเดิมเงื่อนไขทั้งสองประการนี้นํามา ซึ่งปัญหาอาชญากรรม จนสร้างความยากลําบากในการจัดการดูแลของรัฐในท้องที่สามเสนอยู่บ่อยครั้ง

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2023-01-12