วารสารประวัติศาสตร์ https://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOH en-US nattapol@swu.ac.th (ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์) nattapol@swu.ac.th (ณัฐพล อิศรางกูร ณ อยุธยา) Fri, 05 Nov 2021 00:00:00 +0000 OJS 3.3.0.8 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 บทบรรณาธิการ https://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOH/article/view/13998 ณัฐพล อิศรางกูร ณ อยุธยา Copyright (c) https://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOH/article/view/13998 Fri, 05 Nov 2021 00:00:00 +0000 Behind Closed Doors: Stories from the Kamloops Indian Residential School โดย Jack Agness https://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOH/article/view/14011 <span id="docs-internal-guid-c92d6e9c-7fff-5f53-04e6-a2d0f7bbc5dc"><span> Behind Closed Doors: Stories from the Kamloops Indian Residential School โดย Jack Agness</span></span> ชิติพัทธ์ สุนทรสารทูล Copyright (c) https://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOH/article/view/14011 Fri, 05 Nov 2021 00:00:00 +0000 เส้นทางประชาธิปไตย โดย โดม ไกรปกรณ์ https://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOH/article/view/14012 - สุรัตน์ สกุลคู Copyright (c) https://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOH/article/view/14012 Fri, 05 Nov 2021 00:00:00 +0000 สังคมและวิถีชุมชนสมัยรัชกาลที่ 3: ศึกษาจากภูมิปัญญาภาพจิตรกรรมวัดสําคัญฝั่งธนบุรี https://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOH/article/view/13999 ปิยะนาถ อังควาณิชกุล Copyright (c) https://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOH/article/view/13999 Fri, 05 Nov 2021 00:00:00 +0000 ปัญหาในการปรับตัวสู่ระบบราชการสมัยใหม่ของขุนนาง “ข้าราชบริพาร” ตามจารีตแบบเก่าของสยาม: กรณีศึกษาเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (พ.ศ. 2420-2453) https://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOH/article/view/14000 ญาณินี ไพทยวัฒน์ Copyright (c) https://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOH/article/view/14000 Fri, 05 Nov 2021 00:00:00 +0000 กาฬโรค ไข้หวัดสเปน: จุดกําเนิดประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ําโพ 2459-2462 https://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOH/article/view/14001 ณัฏฐ์ เตชปั้น Copyright (c) https://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOH/article/view/14001 Fri, 05 Nov 2021 00:00:00 +0000 การประมวลข่าวสงคราม: บทบาทของกรรมการพิจารณาประมวลข่าวสงครามของไทย พ.ศ. 2482 2484 https://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOH/article/view/14002 กฤษฎา บูรณมานัส Copyright (c) https://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOH/article/view/14002 Fri, 05 Nov 2021 00:00:00 +0000 การค้ายาจีนแผนโบราณกับนโยบายการต่างประเทศของรัฐไทยที่มีต่อสาธารณรัฐประชาชนจีน ก่อนการสถาปนาความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ พ.ศ. 2493-2518 https://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOH/article/view/14003 วัฒนา กีรติชาญเดชา Copyright (c) https://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOH/article/view/14003 Fri, 05 Nov 2021 00:00:00 +0000 การกลายเป็น “เกษตรกรโครงการหลวง”: การปรับตัวในวิถีการดํารงชีพภายใต้ ความเปลี่ยนแปลงสังคมเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง กรณีศึกษาชาวปกาเกอะญอ ดอยอินทนนท์ https://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOH/article/view/14004 อนุวัตร อินทนา Copyright (c) https://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOH/article/view/14004 Fri, 05 Nov 2021 00:00:00 +0000 กําเนิดภาพยนตร์โทรทัศน์แนวจักร ๆ วงศ์ ๆ ทศวรรษ 2510 https://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOH/article/view/14005 กันตพงศ์ ก้อนนาค, ชาคริต ชุ่มวัฒนะ Copyright (c) https://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOH/article/view/14005 Fri, 05 Nov 2021 00:00:00 +0000 ความคิดเกี่ยวกับผีและอมนุษย์ผู้หญิงของชนชั้นกลางไทยในทศวรรษ 2530 ในนวนิยายเรื่อง พรายปรารถนา ของ กิ่งฉัตร https://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOH/article/view/14006 ชณิกา กาวิชัย Copyright (c) https://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOH/article/view/14006 Fri, 05 Nov 2021 00:00:00 +0000 ความสัมพันธ์ไทย-อิหร่าน ด้านการท่องเที่ยว ระหว่าง ค.ศ. 2000-2010 https://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOH/article/view/14007 พรพรรณ โปร่งจิตร Copyright (c) https://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOH/article/view/14007 Fri, 05 Nov 2021 00:00:00 +0000 แนวคิดและความรู้เรื่องภัยธรรมชาติในสังคมไทย พ.ศ. 2460 – 2560 https://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOH/article/view/14008 ทิวาพร ใจก้อน Copyright (c) https://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOH/article/view/14008 Fri, 05 Nov 2021 00:00:00 +0000 อารยธรรมอิสลามกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางในทัศนะของ แซมมวล ฮันทิงตัน และเอ็ดเวิร์ด ซาอิต https://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOH/article/view/14009 สัญญา ชีวะประเสริฐ Copyright (c) https://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOH/article/view/14009 Fri, 05 Nov 2021 00:00:00 +0000 การปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการพื้นที่สีเขียวในกรุงปารีส https://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOH/article/view/14010 ณัฐพร ไทยจงรักษ์ Copyright (c) https://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOH/article/view/14010 Fri, 05 Nov 2021 00:00:00 +0000