พระราชชายา เจ้าดารารัศมี กับงานโบราณคดีและ ประวัติศาสตร์ในนครเชียงใหม่

Authors

  • สรัสวดี อ๋องสกุล

Abstract

บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์บทบาทด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีในนคร เชียงใหม่ ผลงานส่วนใหญ่ทรงดําเนินการหลังจากเสด็จกลับมาประทับนครเชียงใหม่อย่างถาวร หลัง พ.ศ.2457/1914 จนถึง พ.ศ. .2476/1933 ปีที่พระองค์สิ้นพระชนม์ ผลการศึกษา พบว่า พระราชชายา เจ้าดารารัศมี ให้ความสนพระทัยในงานโบราณคดีสนองพระบรมราโชบายของพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้า ประกอบกับความสนพระทัยส่วนพระองค์ด้วย ผลงานทรงเป็นทั้งองค์อุปถัมภ์การศึกษาค้นคว้าในโครงการ เรียบเรียงพงศาวดารนครเชียงใหม่ และค้นคว้าด้วยพระองค์เอง โดยทรงงานสํารวจและค้นคว้าแหล่งโบราณคดี จนสมเด็จพระเจ้า บรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ นักประวัติศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงของสยามประเทศชื่นชมยกย่อง พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ว่า เป็นผู้มีความรู้ประวัติศาสตร์โบราณคดีที่ดียิ่งในมณฑลพายัพ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2023-01-12