การหวนคืนของพรรคการเมืองขวาจัดในยุโรป ระหว่างปี 1945 – 2014

Authors

  • สรรพมงคล พรมวงษ์

Abstract

บทความ ศึกษาความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของพรรคการเมืองขวาจัดในสหภาพยุโรป (อิตาลี, เยอรมนี, และ ฝรั่งเศส) ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ระหว่างปี 1945 - 2014 โดยต้องการชี้ให้เห็นถึงพลวัตและบทบาทของพรรคการเมือง ขวาจัด ในช่วงเวลาก่อนที่จะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของการเมืองยุโรปกระแสหลักในปัจจุบัน หรืออีกนัยหนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นการกําเนิด ขึ้นใหม่ของพรรคการเมืองขวาจัดในยุโรปอีกครั้งหนึ่ง ท่ามกลางความถดถอยของระเบียบโลกและคุณค่าแบบเสรีนิยมใหม่ ภายใต้ การนําของพันธมิตรโลกเสรีนิยมอย่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพยุโรป (Trans-Atlantic) และความขัดแย้งระหว่างเหล่าพันธมิตรโลก เสรีนิยม ที่เป็นผู้ถือครองการนําระเบียบโลกในปัจจุบัน กับมหาอํานาจโลกอเสรีนิยม ที่นําโดยรัสเซีย ผู้ต้องการที่จะแข่งขัน เพื่อช่วง ซึ่งการนําในระเบียบโลกใหม่มาจากโลกเสรีนิยม ซึ่งจากบริบทดังกล่าวนี้ ได้นํามาสู่ความแตกแยกภายในของสหภาพยุโรป ที่ทําให้ พรรคการเมืองขวาจัดในสหภาพยุโรปมีความสําคัญในฐานะตัวหมากของรัสเซียที่นํามาใช้ เพื่อท้าทายการนําของสหภาพยุโรปใน ยุโรป ทั้งนี้ ผลการศึกษาพบว่าการเปลี่ยนแปลงของขบวนการทางการเมืองของฝ่ายขวาจัด มีอยู่ 2 ระดับ 1) การเปลี่ยนแปลงเชิง ยุทธวิธี และ 2) การแพร่หลายในการทําให้เป็นอภิการเมือง (Metapoliticization) ของความคิดทางการเมืองแบบขวาจัด ยิ่งไปกว่า นั้น พลวัตของความคิดทางการเมืองแบบขวาจัด ที่แผ่ขยายจากยุโรปไปสู่รัสเซีย ได้หวนคืนมามีอิทธิพลและเป็นปัจจัยภายนอกที่ส่ง ผลให้พรรคการเมืองขวาจัดในสหภาพยุโรปแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2023-01-12