สุุนทราภรณ์ใต้ปีกพญาอินทรี : อัสดงคตอเมริกานุวัตรกับ วงดนตรีสุนทราภรณ์ในยุคสงครามเย็น

Authors

  • บุญพิทักษ์ เสนีบุรพทิศ

Abstract

บทความนี้ต้องการศึกษาสภาวะอัน “คลุมเครือ” ในการจัดวางตําแหน่งแห่งที่ของการรับอิทธิพลวัฒนธรรมอเมริกันช่วง ยุคสงครามเย็นของวงดนตรีสุนทราภรณ์ เพื่อทําความเข้าใจความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและความรู้ทางดนตรีแบบสมัยใหม่ของวง ดนตรีสุนทราภรณ์เมื่อเผชิญหน้ากับกระแส “อเมริกานุวัตร” (Americanization) อันเป็นกระบวนการของการปะทะสังสรรค์ ปรับ เปลี่ยนอัตลักษณ์ และรับมือกับความเป็นตะวันตกอย่างสลับซับซ้อน ผ่านกรอบแนวคิดแบบ “อัสดงคตนิยม” (Occidentalism) ซึ่ง ช่วยเปิดมุมมองและทบทวนปฏิสัมพันธ์ระหว่าง “ความเป็นไทย” และ “ความเป็นตะวันตก” อันมีผลต่อการจัดจําแนกแยกแยะการ แบ่งรับแบ่งสู้ การผสมผสานเลียนแบบหรือตอบโต้ ซึ่งกันและกันที่ส่งผลในการสร้างสภาวะความเป็นสมัยใหม่แบบ “ไทยสากล”

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2023-01-12