บทบาทคริสตจักรนิกายรัสเซียนออร์โธดอกซ์ในกระแสความ สัมพันธ์ ระหว่างประเทศ และกรณีศึกษาประเทศไทย

Authors

  • จิราพร ร่วมพงษ์พัฒนะ

Abstract

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยหัวข้ออิทธิพลคริสตจักรนิกายรัสเซียนออร์โธดอกซ์ในสังคมพหุวัฒนธรรมไทยกรณี ศึกษาเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ขอบเขตงานแบ่งออกเป็นเชิงเวลาและเชิงพื้นที่ โดยเชิงเวลาเป็นการสํารวจข้อมูลความเป็นมาของ ศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ สําหรับเชิงพื้นที่ เป็นการสํารวจข้อมูลศาสนจักรคริสต์ออร์โธดอกซ์กับบทบาทต่างประเทศ การแพร่ หลายในต่างประเทศ รวมถึงการเข้ามายังประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์ 3 ด้าน คือ ด้านประวัติศาสตร์ ด้านการต่างประเทศ ด้าน การบูรณาการการวิเคราะห์อิทธิพลศาสนาคริสต์นิกายรัสเซียนออร์โธดอกซ์กับประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบร่วมกับสองมิติ ที่กล่าวไป ผลการวิจัยในบทความนี้พบว่าจากวัตถุประสงค์ที่มองถึงมิติประวัติศาสตร์ถือเป็นพื้นฐานสําคัญในบทบาทเชิงนโยบาย ต่างประเทศของรัสเซียปัจจุบันตามวัตถุประสงค์มิติการต่างประเทศอันเนื่องจากรัฐบาลรัสเซียได้มีการนําคริสตจักรนิกายรัสเซียน -ออร์โธดอกซ์กับมาใช้เป็นกลไกทางอํานาจอ่อน (Soft Power) กับนโยบายต่างประเทศของรัสเซียปัจจุบันผ่านแนวคิดโลกรัสเซีย หรือรุสกี้มีร์ (Russkiymir) ที่ส่งผลต่อการดําเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเชื่อมโยงกับความเป็นสังคม วัฒนธรรม รวมถึง เศรษฐกิจและการเมือง ตามวัตถุประสงค์มิติการบูรณาการ กล่าวคือ รัสเซียมีปูมหลังในแนวคิดสลาฟนิยม (Slavophiles) ที่ยึดมั่น ถือมั่นในคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ ส่งผลต่อการเป็นกลไกปฏิรูปด้านจิตวิญญาณของรัสเซีย สัมพันธ์ไปสู่การส่งออกอารยธรรมรัสเซีย เพื่อการมีอิทธิพลและรักษาผลประโยชน์ของชาติ ผ่านวัฒนธรรม ศาสนา ความคิดและภาษารัสเซีย และถือว่าเป็นแขนงคล้ายกลไก ทางการทูต ที่มีผลต่อการปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มอดีตสหภาพโซเวียต ซึ่งประเทศไทยเองแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในกลุ่ม เกี่ยวพันโดยตรง แต่ก็เลี่ยงไม่ได้กับความสัมพันธ์ด้านศาสนาในความสัมพันธ์ระหว่างไทยและรัสเซีย คริสตจักรออร์โธดอกซ์รัสเซียใน ประเทศไทยมีหน้าที่เป็นศูนย์กลางแห่งจิตวิญญาณสําหรับชาวรัสเซียที่สัมพันธ์กับสังฆมณฑลออร์โธดอกซ์แห่งรัสเซียอย่างมีพลวัต

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2023-01-12