มูลนิธิเพื่อการศึกษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Authors

  • ชนิกา ตู้จินดา
  • ศรียา นิยมธรรม

Abstract

“งานช่วยผู้พิการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าผู้พิการไม่ได้เป็นผู้อยากจะพิการ และอยากช่วยตัวเอง ถ้าเราไม่ช่วยเขาให้สามารถที่จะปฏิบัติงานอะไรเพื่อชีวิต และมีเศรษฐกิจของครอบครัว จะทำให้เกิดสิ่งที่หนักในครอบครัว หนักแก่ส่วนรวม ฉะนั้นนโยบายที่จะทำก็คือ ช่วยเขาให้ช่วยตัวเองได้เพื่อจะให้เขาสามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคม” พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษไว้ในพระราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2547 ซึ่งนับเป็นสิริมงคลสูงสุดแก่ คณะกรรมการและมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษตลอดจนครู นักเรียน พ่อแม่ และผู้ปกครองของเด็กพิเศษจำนวนมากมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2527 โดย ดร.อรอนงค์ เย็นอุทกอดีตอาจาย์วิทยาลัยครูสวนดุสิต (ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต) และคณะครู ผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลลอออุทิศ ร่วมกันจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2015-08-17

Issue

Section

สาขาบุคคล องค์กร และสถาบันที่เกี่ยวกับการศึกษา