สารานุกรมศึกษาศาสตร์ (Encylopedia of Education) https://ejournals.swu.ac.th/index.php/ENEDU สารานุกรมศึกษาศาสตร์ (Encylopedia of Education) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ en-US สารานุกรมศึกษาศาสตร์ (Encylopedia of Education) ศิลปะตามแนวคิดของ อารี สุทธิพันธ์ https://ejournals.swu.ac.th/index.php/ENEDU/article/view/15019 <p>ศิลปะตามแนวคิดของอารี สุทธิพันธุ์ หมายถึง รูปแบบผลงานทางศิลปะที่อารีได้สร้างขึ้นตั้งแต่พ.ศ.2500 ถึง พ.ศ.2557โดยศึกษาผลงานในแต่ละช่วงชีวิตของอารีในแนวคิดทางสังคมศาสตร์ ด้านวาทกรรมการพัฒนา ที่เป็นยุคตะวันตกสร้างตะวันออก รสนิยมแบบประชาธิปไตย และความเสื่อมของอารยธรรมตะวันออก และบทความนี้ยังได้กล่าวถึงอารีในฐานะผู้ค้นหาความเป็นไทยและประชาธิปไตย กลุ่มงานศิลปะของอารีได้แสดงและสร้างอัตลักษณ์ความเป็นรัฐชาติที่ยืนยันว่าสังคมไทยยังไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านสังคมระบบอุปถัมภ์ เพื่อการรื้อสร้างประสบการณ์ทางสังคมใหม่</p> พลวัฒ ประพัฒน์ทอง Copyright (c) 2023 สารานุกรมศึกษาศาสตร์ (Encylopedia of Education) 2019-01-01 2019-01-01 54 54 50 61 ศิลปะการแพทย์แผนไทย https://ejournals.swu.ac.th/index.php/ENEDU/article/view/15020 <p>ศิลปะการแพทย์แผนไทย (Thai ArtsTraditional Medicine) หมายถึง ศิลปกรรมที่ถูกออกแบบและสร้างสรรค์ขึ้นด้วยหลักคิดและทฤษฎีทางศิลปะเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่เหมาะสมและมีคุณค่าทางการแพทย์แผนไทย</p> อรัญ วานิชกร Copyright (c) 2023 สารานุกรมศึกษาศาสตร์ (Encylopedia of Education) 2019-01-01 2019-01-01 54 54 62 69 ความผิดปกติของการได้ยินจากความเสื่อมของระบบประสาท https://ejournals.swu.ac.th/index.php/ENEDU/article/view/15013 <p>ความผิดปกติของการได้ยินจากความเสื่อมของระบบประสาท (Auditory Neuropathy : AN) คือ ความผิดปกติในการเข้าใจคำ พูดหรือการรับรู้เสียงที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมของระบบประสาท เกิดขึ้นเมื่อเสียงเดินทางไปถึงหูชั้นใน (Inner Ear) ได้ปกติ แต่ไม่สามารถเดินทางไปสู่สมองได้ ความผิดปกติของการได้ยินชนิดนี้มีชื่อเรียกต่างๆ เช่น Auditory Dys-synchrony (AD) หรือ Auditory Neuropathy Spectrum Disorder (ANSD)</p> ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์ ฑมลา บุญกาญจน์ Copyright (c) 2023 สารานุกรมศึกษาศาสตร์ (Encylopedia of Education) 2023-01-24 2023-01-24 54 54 6 10 ส่วนนำ สารานุกรมศึกษาศาสตร์ https://ejournals.swu.ac.th/index.php/ENEDU/article/view/15011 <p>คณะผู้จัดทำ<br>บทบรรณาธิการ</p> <p>สารบัญ</p> กองบรรณาธิการ สารานุกรมศึกษาศาสตร์ Copyright (c) 2023 สารานุกรมศึกษาศาสตร์ (Encylopedia of Education) 2019-01-01 2019-01-01 54 54 แนะนำผู้เขียน https://ejournals.swu.ac.th/index.php/ENEDU/article/view/15012 <p>แนะนำรายชื่อผู้เขียน</p> กองบรรณาธิการ สารานุกรมศึกษาศาสตร์ Copyright (c) 2023 สารานุกรมศึกษาศาสตร์ (Encylopedia of Education) 2023-01-24 2023-01-24 54 54 การรู้ดิจิทัล https://ejournals.swu.ac.th/index.php/ENEDU/article/view/15018 <p>การรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) หมายถึง ความสามารถทั้งการตระหนักรู้และมีทักษะทางเทคนิคในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสื่อดิจิทัลต่างๆ เพื่อค้นหา ประเมิน สร้าง และสื่อสารสารสนเทศตามความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม</p> แววตา เตชาทวีวรรณ อัจศรา ประเสริฐสิน Copyright (c) 2023 สารานุกรมศึกษาศาสตร์ (Encylopedia of Education) 2019-01-01 2019-01-01 54 54 38 48 ความเข้มแข็งของครอบครัว https://ejournals.swu.ac.th/index.php/ENEDU/article/view/15014 <p>ความเข้มแข็งของครอบครัว (Family Strength) หมายถึง คุณลักษณะทางจิตวิทยาภายในครอบครัวที่ประกอบด้วย ความรัก ความผูกพันการมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน การสื่อสารทางการใช้ชีวิตร่วมกัน การมีกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน การมีความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาและความขัดแย้ง ตลอดจนความทุกข์ใจ การมีคุณธรรม<br>จริยธรรม และการเห็นคุณค่าของกันและกัน</p> ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ Copyright (c) 2023 สารานุกรมศึกษาศาสตร์ (Encylopedia of Education) 2019-01-01 2019-01-01 54 54 12 17 ความสิ้นหวังจากการเรียนรู้ https://ejournals.swu.ac.th/index.php/ENEDU/article/view/15015 <p>ความสิ้นหวังจากการเรียนรู้หรือการยอมจำนนอันเกิดจากการเรียนรู้(Learned Helplessness)หมายถึง สภาวะที่อินทรีย์เกิดการเรียนรู้ที่จะยอมรับและแบกรับสิ่งเร้าที่ไม่พึงพอใจ รวมทั้งไม่คิดจะหลีกเลี่ยงสิ่งเร้านั้น แม้ว่าจะสามารถหลีกเลี่ยงได</p> อรรควิช จารึกจารีต Copyright (c) 2023 สารานุกรมศึกษาศาสตร์ (Encylopedia of Education) 2019-01-01 2019-01-01 54 54 18 23 พฤติกรรมเอื้อสังคม https://ejournals.swu.ac.th/index.php/ENEDU/article/view/15016 <p>พฤติกรรมเอื้อสังคม (Prosocial Behavior) หมายถึง การกระทำของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นหรือกลุ่มบุคคลอื่นด้วยความสมัครใจ โดยไม่หวังผลประโยชน์หรือรางวัลตอบแทนใดๆ จากการกระทำ เหล่านั้น โดยการกระทำดังกล่าวอาจทำ ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลต้องเสียสละกำ ลังกาย กำ ลังความคิด เวลา ทรัพย์สิน หรือบางครั้งอาจเป็นการเสี่ยงต่อชีวิตของผู้กระทำ ได้</p> อธิวัฒน์ รัตนวงศ์แข Copyright (c) 2023 สารานุกรมศึกษาศาสตร์ (Encylopedia of Education) 2019-01-01 2019-01-01 54 54 24 31 การสะท้อนคิดเกี่ยวกับตนเองของครู https://ejournals.swu.ac.th/index.php/ENEDU/article/view/15017 <p>การสะท้อนคิดเกี่ยวกับตนเองของครู (Teacher’s Self Reflection) หมายถึง กระบวนการที่ครูสังเกต คิดทบทวน วิเคราะห์ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง ความรู้สึก ความคิด และการสอนของตนเองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบเพื่อตอบคำ ถามแก่ตนเองว่าการวางแผนการสอนกระบวนการสอนและผลลัพธ์ที่ได้จากการสอนเป็นอย่างไร มีประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนหรือไม่ อย่างไร อันจะนำ ไปสู่การหาเหตุผลและแนวทางให้ตนเองปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น</p> อัญชลี จันทร์เสม Copyright (c) 2023 สารานุกรมศึกษาศาสตร์ (Encylopedia of Education) 2019-01-01 2019-01-01 54 54 32 36 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ https://ejournals.swu.ac.th/index.php/ENEDU/article/view/15021 <p>ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์</p> สำเริง บุญเรืองรัตน์ Copyright (c) 2023 สารานุกรมศึกษาศาสตร์ (Encylopedia of Education) 2019-01-01 2019-01-01 54 54 71 75 วารสารวิชาการ https://ejournals.swu.ac.th/index.php/ENEDU/article/view/15022 <p>วารสารวิชาการ (Scholarly Journal) หมายถึง เอกสารวิชาความรู้ในสาขาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาที่ตีพิมพ์เรื่องที่เป็นผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ หรือบทความอื่นๆ ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจรับรองและมีกำ หนดการเผยแพร่ตามเวลาที่แน่นอน</p> เฉลิมศักดิ์ สุภาผล Copyright (c) 2023 สารานุกรมศึกษาศาสตร์ (Encylopedia of Education) 2019-01-01 2019-01-01 54 54 76 79