สารานุกรมศึกษาศาสตร์ (Encylopedia of Education) https://ejournals.swu.ac.th/index.php/ENEDU สารานุกรมศึกษาศาสตร์ (Encylopedia of Education) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ en-US สารานุกรมศึกษาศาสตร์ (Encylopedia of Education) โครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑) https://ejournals.swu.ac.th/index.php/ENEDU/article/view/10657 โครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ เริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๖ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมควร อภัยพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ หวน พินธุพันธ์ Copyright (c) 53 พระมหากษัตริย์นักบินรบ https://ejournals.swu.ac.th/index.php/ENEDU/article/view/10655 เมื่อปี พ.ศ.2513 ทรงเข้าศึกษาในระดับเตรียมทหาร ที่โรงเรียนคิงส์ เขตพารามัตตา นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ทรงศึกษาอยู่จนถึงเดือนพฤษภาคม 2514จากนั้นในปี พ.ศ.2515 ทรงเข้าศึกษาในวิทยาลัยการทหารดันทรูน (Royal Military College,Duntroon) กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลียนักเรียนนายร้อยที่สำเร็จตามหลักสูตรนี้จะได้เป็นนายทหารยศร้อยโท พลเอกนิพัทธ์ ทองเล็ก Copyright (c) 53 พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร https://ejournals.swu.ac.th/index.php/ENEDU/article/view/10656 พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร (Children’sDiscovery Museum) หมายถึง แหล่งเรียนรู้ที่ต้องการให้เด็กไทย ได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและเพลิดเพลินเช่นเดียวกับการจัดพิพิธภัณฑ์เด็กในประเทศที่เจริญแล้ว เพื่อเน้นการจุดประกายภายใต้แนวคิดที่ว่า “สนุกเล่น สนุกทำ เฉลียว พันธุ์สีดา Copyright (c) 53 เจตคติ https://ejournals.swu.ac.th/index.php/ENEDU/article/view/10653 เจตคติ (Attitude) หมายถึง ความเข้มของอารมณ์ความรู้สึกทางบวกหรือทางลบในการสนับสนุนหรือต่อต้านที่หมายทางจิต (ธีระพรอุวรรณโณ, 2558) ธีระพร อุวรรณโณ Copyright (c) 53 พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้านงานศิลปะ https://ejournals.swu.ac.th/index.php/ENEDU/article/view/10654 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาว่า “อัครศิลปิน” เนื่องจากทรงพระปรีชาสามารถในงานศิลปะหลายแขนง อาทิจิตรกรรม ประติมากรรม ภาษาและวรรณกรมดุริยางคศิลป์ การถ่ายภาพ การช่าง และการกีฬาและทรงนำ�พระอัจฉริยภาพเหล่านี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศตลอดมา หวน พินธุพันธ์ Copyright (c) 53 แผนภูมิ https://ejournals.swu.ac.th/index.php/ENEDU/article/view/10650 แผนภูมิ(Chart)หมายถึง ภาพที่เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลหรือคะแนนของสิ่งที่ศึกษา สำเริง บุญเรืองรัตน์ Copyright (c) 53 แผนภูมิ https://ejournals.swu.ac.th/index.php/ENEDU/article/view/10651 แผนภูมิ(Chart)หมายถึง ภาพที่เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลหรือคะแนนของสิ่งที่ศึกษา สมัยก่อนประวัติศาสตร์ มนุษย์ที่อยู่ในถ้ำ เมื่อล่าสัตว์ชนิดต่างๆ มาได้ เช่น หมูป่า 3 ตัว จะเขียนภาพหมูป่าทั้ง 3 ตัวหรือภาพจำนวนคนในถ้ำที่เขาอาศัยอยู่ดังเช่น ภาพคนและสัตว์ที่ถ้ำเขาจันทร์งามอำเภอ สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาที่มีอายุประมาณ4000-3000 ปี สำเริง บุญเรืองรัตน์ Copyright (c) 53 การวิเคราะห์วิถีพหุระดับ https://ejournals.swu.ac.th/index.php/ENEDU/article/view/10652 การวิเคราะห์วิถีพหุระดับ (Multilevel PothAnalysis) หมายถึง การวิเคราะห์เส้นทางของตัวแปรตันที่ส่วนผลต่างตัวแปรระดับต้นต่างที่ส่วนผลต่อในสู่ตัวแปรตามของข้อมูลต่างระดับ เช่นระดับโรงเรียนระดับห้องเรียน ระดับนักเรียน สำเริง บุญเรืองรัตน์ Copyright (c) 53