อุปนิสัย 7 ประการสู่ความสำเร็จ

Authors

  • อารี พันธ์มณี

Abstract

อุปนิสัย (Habits) หมายถึง องค์ประกอบที่เกิดจากความสัมพันธ์ร่วมระหว่าง ความรู้ ทักษะและความปรารถนาเข้าด้วยกัน ความรู้เป็นกรอบความคิดที่ได้จากทฤษฎีที่ว่า จะทำอะไร และทำทำไม ทักษะ คือ จะทำอย่างไร ส่วนความปรารถนาเป็นแรงจูงใจในความต้องการจะกระทำ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2015-08-17