แผนการให้การช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว.

Authors

  • ดารณี ศักดิ์ศิริผล

Abstract

แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (Individualized Family Service Plan[IFSP]) หมายถึง แผนที่จัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะมีการประชุมร่วมกันระหว่างครอบครัวของเด็กที่มีความต้องการพิเศษและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพื่อวางแผนในการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษโดยครอบครัว แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวนี้ใช้สำหรับเด็กตั้งแต่วัยทารกจนถึงอายุ 3 ปี

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2015-08-17