โรงเรียนนิติบุคคล.

Authors

  • สำเริง บุญเรืองรัตน์

Abstract

โรงเรียนนิติบุคคล (Legal Entity School)หมายถึง สถานศึกษาซึ่งกฎหมายบัญญัติให้เป็นบุคคลอีกประเภทหนึ่งที่มิใช่บุคคลธรรมดา มีสิทธิและหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้น โดยมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา เว้นแต่สิทธิและหน้าที่ตามสภาพจะพึงมีพึงเป็นได้เฉพาะแก่บุคคลธรรมดาเท่านั้น

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2015-08-17