การบริหารเชิงมนุษยสัมพันธ์

Authors

  • สำเริง บุญเรืองรัตน์

Abstract

การบริหารเชิงมนุษยสัมพันธ์ (Human RelationsAdministration) เป็นทฤษฎีการบริหารองค์การที่ยึดถือทัศนะว่าองค์การมีลักษณะไม่เป็นราชการไม่เป็นแบบแผน จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสนองความต้องการของบุคคล การบริหารจัดการต้องคำ�นึงถึงความต้องการ ความเชื่อ คุณค่า แรงจูงใจของบุคคลและการรวมกลุ่มของบุคคลที่เกิดมีขึ้นเองโดยธรรมชาติในองค์การ ตลอดจนคำ�นึงถึงวัฒนธรรมองค์การซึ่งเกิดจากบุคคลในองค์การร่วมกันสร้างขึ้นมา

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

สำเริง บุญเรืองรัตน์

Downloads

Published

2015-08-17