การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา

Authors

  • หวน พินธุพันธ์

Abstract

ความหมายการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา(Educational Resource Management)คือ การจัดการใช้ทรัพยากรทางการศึกษา ซึ่งได้แก่บุคลากรทางการศึกษา งบประมาณเพื่อการศึกษาทรัพยากรในท้องถิ่น สื่อทางการศึกษา อาคารสถานที่ และเวลา อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการจัดการศึกษาความเป็นมาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษามีแนวคิดมาจากแนวคิดทางด้านการบริหารซึ่งมีแนวคิดที่แตกต่างกัน 3 แนวคิด คือ แนวคิดที่ 1 มี 3 ประการคือ คน (Man) เงิน (Money) และวัสดุสิ่งของ(Materials) เรียกกันว่า “3 Ms” แนวคิดที่ 2 มี 4ประการ คือ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ(Materials) และการจัดการ (Management) เรียกว่า“4 Ms” แนวคิดที่ 3 มี 6 ประการ คือ คน (Man)เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ (Materials) วิธีการ (Method)ตลาด (Market) และ เครื่องจักรกล (Machine)เรียกว่า “6 Ms”แต่ปัจจุบันนี้ทรัพยากรทางการศึกษามีแนวคิดครอบคลุมด้านต่าง ๆ หลากหลายมากขึ้น อาทิบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณเพื่อการศึกษาทรัพยากรในท้องถิ่น สื่อทางการศึกษา อาคารสถานที่ และเวลา

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads