Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

(

(Akekapol Winyayong), เอกพล วิญญายงค์, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University.
(Autcha Araveeporn), อัชฌา อระวีพร, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang.
(Chaiwut Bourneow), ชัยวุฒิ บัวเนี่ยว, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University.
(Chanika Chimkerd), ชนิกา ฉิมเกิด, มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University.
(Chatwadee Kitkeaw), ฉัตรวดี กิจแก้ว, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang.
(Chirat Sirimuangmoon), จิรัฎฐ์ ศิริเมืองมูล, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Mae Fah Luang University.
(Chonnipa Kulachartsataporn), ชนม์นิภา กุลชาติสถาพร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University.
(Dunyaporn Trachootham), ดุลยพร ตราชูธรรม, มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University.
(Jutharat Sangiamwong), จุฑารัตน์ เสงี่ยมวงษ์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.
(Kamonwan Phosut), กมลวรรณ โพธิ์สุทธิ์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang.
(Kantima Pudto), กานติมา พัดโท, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University.
(Kukiat Tudpor), กู้เกียรติ ทุดปอ, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University.
(Kwanruthai Wongsaprom), ขวัญฤทัย วงศาพรม, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University.
(Lertchai Ratana-arporn), เลิศชัย ระตะนะอาพร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University.
(Mahamasuhaimi Masae), มาหามะสูไฮมี มะแซ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย Rajamangala University of Technology Srivijaya.
(Napapat Wachiraklinkhajorn), ณปภัช วชิรกลิ่นขจร, มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ North Bangkok University.
(Nattavadee Hongboonmee), ณัฐวดี หงษ์บุญมี, มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University.
(Natthakitt To-orn), ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.
(Nichaphat Warasetrattana), นิชาพัฒน์ วราเสฏฐ์รัตน, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.
(Nitchara Toontom), นิจฉรา ทูลธรรม, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University.
(Numphung Rungraung), น้ำผึ้ง รุ่งเรือง, มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University.
(Panumas Wat-on), ภาณุมาส วัดอ่อน, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University.
(Parnumart Choopool), ภาณุมาศ ชูพูล, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University.
(Parunya Thiyajai), ภรัณยา ธิยะใจ, มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University.
(Petcharat Wiyakaew), เพชรัตน์ วิยะแก้ว, มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University.

1 - 25 of 655 Items    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ISSN (Print): 1686-9311
ISSN (Online): 2730-2334


สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://research.swu.ac.th/journal/sc