2557

ประจำปี 2557 (มกราคม - ธันวาคม 2557)

Table of Contents

From Stone to Flesh: A Shot History of the Buddha ของ Donald S. Lopea jr. PDF
ธนพงศ์ จิตต์สง่า

บทความ

เมืองอุบลราชธานีในประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย พ.ศ. 2477 - 2530 PDF
ธันยพงศ์ สารรัตน์
อุตสาหกรรมป่าไม้กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเมืองแพร่ (ก่อน พ.ศ. 2504) PDF
เหมือนพิมพ์ สุวรรณกาศ
พระราชพงศาวดารกรุงสยามฉบับบริติชมิวเซียม: การอพยพเคลื่อนย้ายของมุสลิมที่ปรากฎในพระราชพงศาวดารกรุงสยามบริติชมิวเซียม (การสำรวจเบื้องต้น) PDF
พรพรรณ โปร่งจิตร
เหตุการณ์ ค.ศ. 1893 กับภาวะความเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสยาม PDF
อำนวยวิทย์ ธิติบดินทร์
"พระธรรมศาาสตร์" กับความเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ทางกฎหมายของชนชั้นนำไทย PDF
ดิเรก อุทรทวิการ ณ อยุธยา
ถิ่นฐานชาวโยเดียในพม่าที่เมืองอังวะ อมรปุระและสะกาย: ศึกษาจากหลักฐานเอกสารและหลักฐานโบราณสถาน PDF
สาวิตรี พิสณุพงศ์
สุขภาพแข็งแรงแบบญี่ปุ่น: การส่งเสริมกายบริหารประกอบดนตรี (Radio Taiso) ของญี่ปุ่นในอินโดนีเซียช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา (ค.ศ. 1942 1945) PDF
กษิดิศ วงษ์ลิขิตธรรม
ภาวะไร้รากของสังคมจีนยุคทันสมัย: ภาพสะท้านจากกรณ๊ฝ่าหลุนกง PDF
ศิริพร ดาบเพชร
สตรีฝรั่งเศสในระบอบเก่าจนถึงปฏิวัติฝรั่งเศส PDF
ณัฐพร ไทยจงรักษ์
พัฒนาการการปกครองของเวนิสระหว่าง ค.ศ. 421 - 1797 PDF
ณัฐพล โสตถิรัตน์วิโรจน์


ISSN: 0125-1902