2548

ประจำปี 2548 (มกราคม - ธันวาคม 2548)

Table of Contents

บทความ

ความเป็นมาของพระพุทธศาสนาในศรีลังกา PDF
มาลินี ประเสริฐธรรม
ความรุนแรงในศรีลังกา PDF
เชาวลี จงประเสริฐ
"ค่าของคน" และ "บทปรับ" ในกฎหมายตราสามดวง PDF
ศิริพร ดาบเพชร
ทมิฬอีแลม (Tamil Eelam) : ปัญหาชาติพันธุ์ในศรีลังกา PDF
วงเดือน นาราสัจจ์
ศรีลังกา : ประวัติศาสตร์สมัยอาณาจักร PDF
ชมพูนุท นาคีรักษ์
อยุธยาในฐานะเมืองศาสนา : หลักฐานคือพระอุบาลีมหาเถระไปสืบศาสนาที่ศรีลังกา PDF
พลับพลึง คงชนะ
บันทึกรายงานการเดินทางทัศนศึกษาประเทศศรีลังกา วันที่ 8 - 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 PDF
สนั่น เมืองวงศ์


ISSN: 0125-1902