วารสารประวัติศาสตร์

วารสารประวัติศาสตร์ มีจุดประสงค์เพื่อเสนอบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทวิจารณ์หนังสือในสาขาประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และสนับสนุนการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์

บทความวิจัย และบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารจะต้องได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ซึ่ง ทั้ง 2 ท่านต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากคนละหน่วยงานกับผู้เขียน โดยผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่ทราบชื่อผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความจะไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Double blinded peer-review)

สามารถดาวส์โหลดเอกสาร คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความ รูปแบบการพิมพ์บทความ ใบนำส่งบทความ ได้ที่ history.soc.swu.ac.th

วารสารมีกำหนดออกปีละ 1 ฉบับ (เดือนสิงหาคม-กรกฎาคม) โดยจะลงบทความวิจัย และวิชาการประมาณ 8-12 บทความ หากมีวาระพิเศษกองบรรณาธิการอาจจะขอเชิญผู้ทรงคุณวุฒิให้เขียนบทความพิเศษ ซึ่งจะไม่มีการประเมิน

ผู้เขียนบทความต้องรับรองว่าผลงานที่ส่งมาไม่เคยตีพิมพ์ที่ไหนมาก่อน และไม่ได้เป็นการนำเสนอข้อมูลเท็จโดยจงใจ หากนำข้อมูล และความคิดเห็นมาจากผลงานของผู้อื่นต้องมีการอ้างอิงที่แหมะสม บทความที่ส่งมาต้องเขียนตามรูปแบบที่วารสารกำหนดไว้

กองบรรณาธิการจะคัดเลือกผู้ประเมินบทความตามความเหมาะสมกับเนื้อหาในบทความ และไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้ประเมินบทความ แก่บุคคลอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องในช่วงระยะที่ทำการประเมินบทความ ไม่พิจารณาตีพิมพ์บทความที่คัดลอกจากผลงานของบุคคลอื่น(plagiarism)

กองบรรณาธิการ
อาจารย์สัญญา    ชีวะประเสริฐ   คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี     พิสณุพงศ์    คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โดม    ไกรปกรณ์   คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์ ดร.ชาติชาย     มุกสง         คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์ ดร.จิราพร     ตรีวิเศษศร     คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์พรพรรณ     โปร่งจิตร      คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายณัฐพล          อิศรางกูร ณ อยุธยา  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร สัตยานุรักษ์       คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศาสตราจารย์ สรัสวดี อ๋องสกุล                 คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศาสตราจารย์ สัญชัย สุวังบุตร                  คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย์ ดร. ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                                                 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร. นภดล ชาติประเสริฐ    คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ วุฒิชัย มูลศิลป์               ราชบัณฑิต สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงเดือน นาราสัจจ์    ภาคีสมาชิก ราชบัณฑิตสภา สำนักธรรมศาสตร์                                                      และการเมือง
อาจารย์ ดร. ภมรี สุรเกียรติ                     คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


2563: มกราคม - ธันวาคม 2563


Cover Page


ISSN: 0125-1902