Return to Article Details โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรพื้นฐานความรู้ตัวแปรการเข้าชั้นเรียน ปัจจัยการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน และปัจจัยการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา เป็นฐานที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน Download Download PDF