Return to Article Details อิทธิพลด้านความคิดสร้างสรรค์และความตั้งใจในการใช้โซเชียลมีเดียผ่านการเรียนรู้ผู้ประกอบการที่นำไปสู่ความเป็นผู้ประกอบการ ทางอิเล็กทรอนิกส์: กรณีศึกษาธุรกิจอาหาร Download Download PDF