Return to Article Details ผลกระทบของรูปแบบเนื้อหาเพื่อการสื่อสารทางโซเชียลมีเดียต่อ การรับรู้คุณค่าของตราสินค้าและการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มสำเร็จรูป Download Download PDF