Return to Article Details การกลายเป็น “เกษตรกรโครงการหลวง”: การปรับตัวในวิถีการดํารงชีพภายใต้ ความเปลี่ยนแปลงสังคมเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง กรณีศึกษาชาวปกาเกอะญอ ดอยอินทนนท์ Download Download PDF