Return to Article Details ปัญหาในการปรับตัวสู่ระบบราชการสมัยใหม่ของขุนนาง “ข้าราชบริพาร” ตามจารีตแบบเก่าของสยาม: กรณีศึกษาเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (พ.ศ. 2420-2453) Download Download PDF