การพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนออทิสติก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการสอนด้วยกลุ่มเพื่อนร่วมกับการแสดงบทบาทสมมติ (THE DEVELOPMENT OF SOCIAL SKILLS AMONG STUDENTS WITH AUTISM IN GRADE THREE USING PEER-MEDIATED INTERVENTION AND ROLE PLAY)

ศิรธันย์ ชัยธรธนาวัฒน์, สุธาวัลย์ หาญขจรสุข, ชนิดา มิตรานันท์

Abstract


บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมให้กับนักเรียนออทิสติกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการสอนด้วยกลุ่มเพื่อนร่วมกับการแสดงบทบาทสมมติ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนสาธิตแห่งหนึ่ง ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีภาวะออทิสซึม จำนวน 2 คน เป็น เพศหญิง 1 คน และ เพศชาย 1 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการสอนทักษะทางสังคมโดยการสอนด้วยกลุ่มเพื่อนร่วมกับการแสดงบทบาทสมมติ(12 สถานการณ์) และ 2) แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมทักษะทางสังคมของนักเรียนออทิสติก ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง เป็นจำนวน 15 ครั้ง สัปดาห์ละ 2 ครั้ง โดยทำการทดลองวันละ 5 นาที เก็บข้อมูลในช่วงเวลาพักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นระหว่างผู้สังเกตและการนำเสนอด้วยกราฟ ผลการวิจัยพบว่า ทักษะทางสังคมของของนักเรียนออทิสติกทั้ง 2 คน หลังได้รับการสอนด้วยกลุ่มเพื่อนร่วมกับการแสดงบทบาทสมมติสูงขึ้นกว่าก่อนได้รับการสอนด้วยกลุ่มเพื่อนร่วมกับการแสดงบทบาทสมมติ

Abstract

This research aims to develop the social skills of students with autism in GradeThree using peer-mediated intervention and role play. The target group in this researchconsisted of two autistic students in Grade Three at Satit School in the second semesterof the 2018 academic year. The autism of these students were diagnosed by a doctor.Thesubjects included one female and male with autism students.The instruments utilized inthis study included 1) lesson plans for social skills using peer-mediated intervention androle play (twelve situations); 2) social skill recording for students with autism. The durationof experiment is total of fifteen times, two times a week and initiated with their friendsfive minutes a day, collect the date during brake times. The data were analyzed usingpercentage, visual inspection and presented in the form of line graph.

The findings of the study were the social skills of the two autistic students afterbeing taught by using peer-mediated intervention and role play was greater before taughtby using peer-mediated intervention and role play.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร/โทรสาร 02 649 5000 ต่อ 15639
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/rise