การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED LEARNING UNIT IN MATHEMATICS SUBSTANCE ON “THE RELATIONSHIP BETWEEN TWO-DIMENSIONAL AND THREE-DIMENSIONAL G

พัชรี บุญโสม

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) เพื่อหาคุณภาพของหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติโดยพิจารณาจาก 3 ส่วน คือ 1) เกณฑ์ประสิทธิภาพของหน่วยการเรียนรู้ 80/80 2) ผลการประเมินทักษะและกระบวนการ 3) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กำหนดเกณฑ์ว่านักเรียนร้อยละ 80 มีคะแนนจากการประเมินทักษะและกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีขึ้นไป กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน27 คน และครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา (โรตารี1) อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบทดสอบความรู้ แบบประเมินทักษะ และกระบวนการและแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา การหาค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละผลการวิจัย พบว่า 1) หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติเป็นการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการแบบสหวิทยาที่มีการนำเนื้อหาจากหลายกลุ่มสาระมาเชื่อมโยงกันเพื่อจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วย 3 หน่วยย่อย คือ เรขาคณิตกับภูมิปัญญาไทย เรขาคณิตสร้างสรรค์งานศิลป์ และเรขาคณิตกับพุทธศาสนา 2)ประสิทธิภาพของหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการเป็น86.33/80.63 ผลการประเมินด้านทักษะและกระบวนการนักเรียนร้อยละ 100 มีคะแนนจากการประเมินทักษะและกระบวนการอยู่ในระดับดีขึ้นไป และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนร้อยละ 89 มีคะแนนจากการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีขึ้นไป ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

Full Text: PDF

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 02649-5000 ต่อ 15509  โทรสาร : 0-2260-0124
E-mail : somwan237@gmail.com
ข้อมูลวารสารเพิ่มเติม คลิ๊ก
วารสารออกเผยแพร่ : วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มศว