Return to Article Details การวิเคราะห์องค์ประกอบของคุณลักษณะต้นแบบโรงเรียนไร้พุง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน (THE FACTOR ANALYSIS OF WITHOUT BELLY SCHOOL PROTOTYPE OF PATUMWAN DEMONSTATION SCHOOL) Download Download PDF