Return to Article Details ผลของเอชเอ็มจีบี1และไลโปโพลีแซคคาไรด์ของพอร์ไฟโรโมแนส จินจิวาลิสต่อการหลั่งเอ็มเอ็มพี-1 ในเซลล์สร้างเส้นใยเหงือกและเอ็นยึดปริทันต์มนุษย์ Download Download PDF