Return to Article Details ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าใจความรู้สึกผู้อื่นของนักศึกษาพยาบาล ในเขตภาคตะวันออก ประเทศไทย Factors Related to Empathy of Nursing Students in Eastern Region, Thailand Download Download PDF