Return to Article Details การประเมินศักยภาพความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ SMEs กลุ่มเสื้อผ้าสำหรับลูกค้าผู้สูงอายุ เพื่อยกระดับ SMEs ของประเทศไทยสู่ภูมิภาคอาเซียน (COMPETITIVENESS EVALUATION OF SMES CLOTHING BUSINESS TO THE ELDERLY MARKET IN THAILAND AND ASEAN REGION) Download Download PDF