Return to Article Details พฤติกรรมการซื้อและปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ ซื้อยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากร้านขายยาของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Download Download PDF